W skle­pach Euro­Max moż­na kupić kawę Mystic Monk Cof­fee  palo­ną przez kar­me­li­tów z Wyoming. https://www.mysticmonkcoffee.com/ Kawa, oprócz hodow­li bydła, jest jed­nym ze spo­so­bów zdo­by­wa­nia środ­ków dla klasz­to­ru, któ­re­go budo­wa wciąż trwa. Kar­me­li­ci to zakon kon­tem­pla­cyj­ny, pustel­ni­czy. Jeśli chce­my kupić dobrą kawę i wes­przeć zboż­ny cel, war­to spró­bo­wać Mystic Monk Cof­fee. Na stro­nach klasz­to­ru moż­na też nabyć pięk­ne pre­zen­ty, w tym cha­rak­te­ry­stycz­ne kubki.
Wię­cej o zako­nie kar­me­li­tów moż­na prze­czy­tać tutaj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karmelici

Wię­cej o klasz­to­rze, któ­ry sprze­da­je kawę tutaj:
http://www.carmelitemonks.org/