Air Cana­da odno­to­wa­ła w trze­cim kwar­ta­le stra­tę w wyso­ko­ści 685 milio­nów dola­rów. W zeszłym roku w tym samym cza­sie wypra­co­wa­ła zysk na pozio­mie 636 milio­nów. Obec­na stra­ta roz­kła­da się po 2,31 dol. na akcji (zeszło­rocz­ny zysk z kolei to 2,35 dol. na akcji).

Dochód ope­ra­cyj­ny wyniósł 757 milio­nów dola­rów w porów­na­niu z 5,53 miliar­da dol. rok wcześniej.

Licz­ba prze­wie­zio­nych pasa­że­rów w trze­cim kwar­ta­le 2020 była o 88 proc. mniej­sza niż w 2019.

reklama

Linia poda­je, że w trwa­ją­cym czwar­tym kwar­ta­le zmniej­szy swo­je moż­li­wo­ści prze­wo­zo­we o oko­ło 75 proc. w porów­na­niu z zeszłym rokiem.