Edward Chrza­now­ski, wice­pre­zes zarzą­du SPK, czło­nek SPK # 4, czło­nek „Thank-a-Vet”, skła­da wie­niec w ceno­ta­fie Brant­ford 11 listopada.