Ursy­now­ski Park Jana Paw­ła II zmie­nił nazwę na Park Ofiar Jana Paw­ła II. Nie tyl­ko w realu, ale i w inter­ne­cie. “Ktoś” zmie­nia nazwy obiek­tów miej­skich zwią­za­nych z papie­żem Pola­kiem. Z tablicz­ki i gła­zu doda­ne napi­sy już znik­nę­ły, ale akcja prze­nio­sła się do sieci.

Obok kościo­ła pw. Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go przy al. KEN znaj­du­je się park im. Jana Paw­ła II. W nocy z piąt­ku na sobo­tę na tabli­cach z regu­la­mi­nem obiek­tu oraz gła­zie poświę­co­nym papie­żo­wi poja­wi­ły się naklej­ki z dopi­skiem „Ofiar”.

Zdję­cia doku­men­tu­ją­ce tę akcję poja­wi­ły się na pro­fi­lu spo­łecz­no­ścio­wych akty­wist­ki femi­ni­strycz­nej, autor­ki komik­sów Kata­rzy­ny Babis, choć nie przy­zna­je się  do ich autorstwa.

Na mapach Google od dziś po połu­dniu Park im. Jana Paw­ła II wid­nie­je jako Park im. Ofiar Jana Paw­ła II. Podob­nie jest z kil­ko­ma inny­mi miej­sca­mi w Warszawie.

Jak to moż­li­we? Zmian nazw na mapach Google moż­na doko­nać, wysy­ła­jąc suge­stię. Po ode­bra­niu przez Google więk­szej licz­by podob­nych pro­po­zy­cji nazwa zosta­je zmieniona.

Akcja zmia­ny nazw roz­po­czę­ła się po repor­ta­żu doty­czą­cym tuszo­wa­nia pedo­fi­lii w Koście­le kato­lic­kim. Oskar­że­ni zosta­li kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz oraz pośred­nio św. Jan Paweł II.

 

doty­czy też nie tyl­ko Warszawy

 

nade­słał p. Mathias Smith

za https://www.haloursynow.pl/