W Niem­czech przy­by­wa skarg na muzuł­mań­skich uczniów i ich rodzi­ców hoł­du­ją­cych war­to­ściom kon­ser­wa­tyw­ne­go isla­mu. Eks­per­ci wzy­wa­ją do dzia­ła­nia. — dono­si ser­wis Deut­sche Welle

Przed wpły­wem poglą­dów isla­mi­stycz­nych na nie­miec­kie szko­ły ostrze­ga­li w week­end mię­dzy inny­mi nie­miec­ka mini­ster edu­ka­cji Anja Kar­li­czek (CDU) oraz psy­cho­log i eks­pert ds. eks­tre­mi­zmu Ahmad Man­so­ur. Rów­nież sekre­tarz sta­nu ds. inte­gra­cji w Nad­re­nii Pół­noc­nej-West­fa­lii Serap Güler oraz mini­ster edu­ka­cji Szle­zwi­ku-Holsz­ty­nu Karin Prien (obie CDU) wezwa­ły do prze­ciw­dzia­ła­nia temu zjawisku.

Anja Kar­li­czek powie­dzia­ła gaze­cie „Welt am Son­n­tag”, że nie­któ­rzy muzuł­mań­scy ucznio­wie i ich rodzi­ce wywie­ra­ją „coraz więk­szą pre­sję” na nauczy­cie­li. „Cho­dzi o ochro­nę naszych war­to­ści oraz pomoc naszym nauczy­cie­lom”- powie­dzia­ła sze­fo­wa nie­miec­kie­go resor­tu oświa­ty. Jej zda­niem, potrze­bo­wa­li­by oni więk­sze­go wspar­cia i szko­leń w zakre­sie postę­po­wa­nia w sytu­acjach kon­flik­to­wych. Jed­no­cze­śnie trze­ba by wziąć pod uwa­gę nie tyl­ko samych uczniów, lecz tak­że ich rodzin­ne domy.

Odrzu­ca­nie zachod­nich wartości
Zda­niem eks­per­ta Ahma­da Man­so­ura odrzu­ca­nie przez muzuł­mań­skich uczniów zachod­nich war­to­ści, takich jak wol­ność poglą­dów i reli­gii, jest powszech­nym zja­wi­skiem w nie­miec­kich szko­łach. Eks­ces, o któ­rym gło­śno było nie­daw­no w Ber­li­nie, kie­dy to uczeń gro­ził swo­jej nauczy­ciel­ce ścię­ciem gło­wy, był „z pew­no­ścią w swo­im okru­cień­stwie odosob­nio­nym przy­pad­kiem”- powie­dział eks­pert gaze­cie „Bild-Zeitung”. W mię­dzy­cza­sie jed­nak „codzien­nie zgła­sza­ją się peda­go­dzy, któ­rzy szu­ka­ją pomo­cy, bo nie wie­dzą jak mają postą­pić z taki­mi ucznia­mi i ich rodzicami”.

Zastra­sza­nie nauczycieli
Pre­zes Nie­miec­kie­go Związ­ku Nauczy­cie­li, Heinz-Peter Meidin­ger, powie­dział „Bild-Zeitung”, że w Niem­czech ist­nie­ją „nie­po­ko­ją­ce ozna­ki gróźb i zastra­sza­nia kadry nauczy­ciel­skiej”. I że takich przy­pad­ków jest coraz więcej.

Nie­miec­ka mini­ster edu­ka­cji Anja Kar­li­czek zapo­wie­dzia­ła, że do 2024 roku rząd zain­we­stu­je w wykształ­ce­nie ima­mów 44 mln euro. Wyso­kie zaan­ga­żo­wa­nie rzą­du uzna­ła za kamień węgiel­ny w „powszech­nym sze­rze­niu kosmo­po­li­tycz­ne­go i tole­ran­cyj­ne­go islamu”.

za dw