Przy­spie­sze­nie wzro­stu chiń­skiej gospo­dar­ki ma zapew­nić sil­niej­sze wspar­cie świa­to­wej gospo­dar­ce — dono­si chiń­ska agen­cja pra­so­wa Xinhua.

Ocze­ku­je się, że oży­wie­nie gospo­dar­cze w Chi­nach przy­spie­szy i zapew­ni sil­niej­sze wspar­cie świa­to­wej gospo­dar­ce w nad­cho­dzą­cych mie­sią­cach, na co wska­zu­je odbi­cie popy­tu kra­jo­we­go w paź­dzier­ni­ku, poin­for­mo­wa­li w ponie­dzia­łek  eksperci.

Kra­jo­we zaku­py kon­su­menc­kie i inwe­sty­cje  odno­to­wa­ły naj­więk­szy wzrost w tym roku, pod­czas gdy wzrost pro­duk­cji prze­my­sło­wej powró­cił do pozio­mu sprzed wystą­pie­nia COVID-19.

Sprze­daż deta­licz­na, głów­ny baro­metr kon­sump­cji, wzro­sła w paź­dzier­ni­ku o 4,3 pro­cent w ska­li roku, w porów­na­niu z 3,3 pro­cent we wrze­śniu, poda­ło w ponie­dzia­łek Kra­jo­we Biu­ro Statystyczne.

Inwe­sty­cje w środ­ki trwa­łe w cią­gu pierw­szych 10 mie­się­cy wzro­sły o 1,8 pro­cent, w porów­na­niu z 0,8 pro­cent w okre­sie styczeń-wrzesień.

Oży­wie­nie popy­tu spo­wo­do­wa­ło wzrost pro­duk­cji, a pro­duk­cja prze­my­sło­wa wzro­sła o 6,9 pro­cent rok do roku w zeszłym mie­sią­cu, tyle samo co we wrze­śniu i szyb­ciej niż 4,7 pro­cent w tym samym okre­sie ubie­głe­go roku, poda­ło biuro.

Fu Lin­ghui, rzecz­nik NBS, powie­dział, że odra­dza­ją­cy się rynek kon­su­menc­ki pomógł gospo­dar­ce oży­wić się w bar­dziej zrów­no­wa­żo­ny i zrów­no­wa­żo­ny spo­sób. „Wzrost gospo­dar­czy może jesz­cze przy­spie­szyć w czwar­tym kwar­ta­le roku w porów­na­niu z trze­cim i drugim”.

Pomi­mo rosną­ce­go ryzy­ka ponow­ne­go wystą­pie­nia COVID-19 w nie­któ­rych gospo­dar­kach świa­ta, Chi­ny udo­wod­ni­ły, że są w sta­nie powstrzy­mać impor­to­wa­ne przy­pad­ki cho­ro­by, koor­dy­nu­jąc jed­no­cze­śnie roz­wój gospo­dar­czy, powie­dział Fu.

Po odno­to­wa­niu 4,9‑procentowego wzro­stu w trze­cim kwar­ta­le, chiń­ska gospo­dar­ka powin­na roz­wi­nąć się o 5 do 6 pro­cent w czwar­tym kwar­ta­le i osią­gnąć cało­rocz­ny wzrost gospo­dar­czy na pozio­mie oko­ło 2 pro­cent, przy dal­szym wzro­ście popy­tu kra­jo­we­go, pod­czas gdy eks­port pozo­sta­je sil­ny, stwier­dzi­li eksperci.

Ponie­waż COVID-19 jest w dużej mie­rze opa­no­wa­ny, oży­wie­nie w kon­sump­cji i usłu­gach offli­ne może wzro­snąć, powie­dział Tang Jian­wei, głów­ny badacz w Cen­trum Badań Finan­so­wych Bank of Communications.

„Popra­wia­ją­ca się sytu­acja w zakre­sie zatrud­nie­nia popra­wia rów­nież per­spek­ty­wy docho­dów gospo­darstw domo­wych i zwięk­sza popyt kon­sump­cyj­ny” — dodał Tang.

 

Chiń­ski rynek kra­jo­wy pomo­że zako­twi­czyć glo­bal­ną gospo­dar­kę, któ­ra jest zagro­żo­na przez pan­de­mię, ponie­waż Chi­ny obie­ca­ły, że pobu­dza­nie popy­tu wewnętrz­ne­go i szer­sze otwar­cie ryn­ku będzie jed­nym z prio­ry­te­tów w nad­cho­dzą­cych latach, powie­dzie­li eksperci.

Kraj zwięk­szy wysił­ki na rzecz pie­lę­gno­wa­nia sil­ne­go ryn­ku kra­jo­we­go i pro­mo­wa­nia mię­dzy­na­ro­do­wej współ­pra­cy korzyst­nej dla wszyst­kich ze wzglę­du na swój roz­le­gły rynek w ramach 14. pla­nu pię­cio­let­nie­go (2021–25), gło­si komu­ni­kat z pią­tej sesji ple­nar­nej 19. Komi­tet Cen­tral­ny Komu­ni­stycz­nej Par­tii Chin.

Huang Qifan, wice­pre­zes Chiń­skie­go Cen­trum Mię­dzy­na­ro­do­wej Wymia­ny Gospo­dar­czej, powie­dział, że ocze­ku­je się, że Chi­ny będą sys­te­ma­tycz­nie zwięk­sza­ły import w tym okre­sie, a w cią­gu następ­nej deka­dy łącz­na war­tość impor­to­wa­nych towa­rów praw­do­po­dob­nie prze­kro­czy 22 bilio­ny dolarów .

„Tak ogrom­ny popyt na ryn­ku z pew­no­ścią zapew­ni bez­po­śred­nią, trwa­łą siłę napę­do­wą do  oży­wie­nia gospo­dar­cze­go na całym świe­cie” — powie­dział w nie­dzie­lę Huang Qifan na forum, któ­re­go współ­go­spo­da­rza­mi były ICBC Inter­na­tio­nal i Caixin.

Pomi­mo popra­wia­ją­cych się danych eko­no­micz­nych, NBS stwier­dził, że nadal trze­ba spro­stać „wie­lu wyzwa­niom”, ponie­waż wciąż wystę­pu­ją trud­no­ści dla nie­któ­rych przed­się­biorstw i branż, takich jak linie lot­ni­cze i rozrywka.