Zadusz­ki wołyń­skie — wspo­mi­na­ją oca­le­li z ludo­bój­czej rzezi

30 listo­pa­da 2019 roku w para­fii pol­skiej Mat­ki Boskiej przy Daven­port Rd. w Toron­to z ini­cja­ty­wy ks. Fili­pa Krau­ze oraz Klu­bów Gaze­ty Pol­skiej GTA odbył się wie­czór wspo­mnień o ludo­bój­stwie lud­no­ści pol­skiej Woły­nia w latach 40. pod­czas oku­pa­cji nie­miec­kiej. Ludo­bój­stwa zapla­no­wa­ne­go przez ukra­iń­skich nacjo­na­li­stów a doko­na­ne­go przez Ukra­iń­ców — sąsia­dów Pola­ków. O swych prze­ży­ciach opo­wia­da­ła m.in. 92-let­nia Geno­we­fa Brze­zow­ska-Pie­trzyk dzi­siaj miesz­ka­ją­ca w Toronto.

Głos zabie­ra­li m.in. paste­rze z para­fii Mat­ki Boskiej ks. Kazi­mierz Brzo­zow­ski oraz ks. Filip Krau­ze, a tak­że uczest­ni­czą­cy w spo­tka­niu człon­ko­wie Klu­bów Gaze­ty Pol­skiej GTA. W sali para­fial­nej eks­po­no­wa­no wysta­wę Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej na temat rze­zi lud­no­ści pol­skiej na Wołyniu.

Pod­kre­śla­no potrze­bę pol­sko-ukra­iń­skie­go pojed­na­nia w prawdzie.

Reklama

Przed­sta­wia­my obszer­ną acz nie­kom­plet­ną rela­cję fil­mo­wą z tego bar­dzo cie­ka­we­go wydarzenia.