Roz­da­nie rocz­ni­co­wych sty­pen­diów Fun­da­cji Reymonta

Amba­sa­dor RP w Kana­dzie Witold Dziel­ski, rek­tor Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go prof. Miro­sław Kali­now­ski, posłan­ka Joan­na Fabi­siak, aktor­ka Emi­lia Kra­kow­ska — to tyl­ko nie­któ­rzy z gości hono­ro­wych, któ­rych obec­ność uświet­ni­ła uro­czy­stość roz­da­nia 50 sty­pen­diów po 1000 dol. na 50-lecie Fun­da­cji im. W. Rey­mon­ta. Przed­sta­wia­my wyim­ko­wą rela­cję wideo z cen­trum kul­tu­ry pol­skiej im. Jana Paw­ła II w Mississaudze