Dla­cze­go rząd fede­ral­ny w ogó­le pozwa­la wyjeż­dżać Kana­dyj­czy­kom za gra­ni­cę w cza­sie pan­de­mii, moż­na się zasta­na­wiać czy­ta­jąc o snow­birds, któ­rzy nie­zra­że­ni koro­na­wi­ru­sem szu­ka­ją spo­so­bów, by prze­do­stać się na południe.

Bar­ry Tate z Sid­ney, B.C., i jego żona Pat­ti Loc­ke-Lew­ko­wich prze­waż­nie spę­dza­li zimę w Mek­sy­ku. W tym roku posta­no­wi­li jed­nak zostać w domu, bo nie chcą się zara­zić będąc za gra­ni­cą. Tate uwa­ża, że rząd powi­nien zaka­zać senio­rom wyjaz­dów do cie­płych krajów.

Nie­któ­rzy snow­birds są jed­nak zda­nia, że zacho­wu­jąc wszel­kie środ­ki ostroż­no­ści na sło­necz­nej Flo­ry­dzie też będą bezpieczni.

Rząd fede­ral­ny radzi Kana­dyj­czy­kom, by powstrzy­ma­li się od nie­ko­niecz­nych podró­ży za gra­ni­cę. Jest to tyl­ko zale­ce­nie, co ozna­cza, że Kana­dyj­czy­cy mogą wyje­chać z Kana­dy i potem wró­cić. Ker­ri Froc, eks­pert w zakre­sie pra­wa kon­sty­tu­cyj­ne­go, mówi, że cho­dzi o posza­no­wa­nie kon­sty­tu­cji i zapew­nie­nie pew­nej rów­no­wa­gi — ludzie mają moż­li­wość, by żyć wła­snym życiem, a rząd pró­bu­je powstrzy­mać kry­zys zdro­wot­ny. Ogra­ni­cze­nie moż­li­wo­ści wyjaz­dów musia­ło­by być solid­nie uza­sad­nio­ne, a to było­by bar­dzo trud­ne. Rów­nież mini­ster bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go Bill Bla­ir mówił, że rząd nie ma takiej wła­dzy, by zaka­zać wyjaz­dów, a oby­wa­te­le mają pra­wo wyni­ka­ją­ce z kon­sty­tu­cji, by wró­cić do Kanady.

Rząd naj­pierw radził zanie­cha­nie wyjaz­dów w mar­cu. Teraz, gdy zro­bi­ło się chłod­niej i snow­birds zaczę­li pako­wać waliz­ki, ape­le powta­rza­ją się. Pre­mier Justin Tru­de­au i wice­pre­mier Chry­stia Fre­eland w zeszłym mie­sią­cu ape­lo­wa­li o pozo­sta­nie w Kana­dzie. Rząd nie zaka­zu­je ludziom wyjeż­dża­nia, a to zna­czy, że Kana­dyj­czy­cy mogą jeź­dzić do kra­jów, któ­re nie zamknę­ły gra­nic. Sta­ny Zjed­no­czo­ne zamknę­ły tyl­ko gra­ni­cę lądo­wą, ale moż­na przy­le­cieć samolotem.

Nie­któ­re kra­je zachod­nie, takie jak Austra­lia, Fran­cja i czę­ścio­wo Wiel­ka Bry­ta­nia, zaka­zu­ją odby­wa­nia nie­ko­niecz­nych podró­ży zagra­nicz­nych. To część ogra­ni­czeń wpro­wa­dzo­nych w ramach lockdownu.

Loc­ke-Lew­ko­wich mówi, że jeśli ktoś decy­du­je się na wyjazd do cie­płych kra­jów, nie powi­nien liczyć na pomoc rzą­du w razie problemów.

Wio­sną, gdy zaczę­ła się pan­de­mia, Otta­wa orga­ni­zo­wa­ła dla Kana­dyj­czy­ków loty do domu. Teraz jed­nak rząd ostrze­ga, że nie pla­nu­je kolej­nej run­dy repa­tria­cji. Ostrze­ga, że pomoc kon­su­lar­na może dzia­łać w ogra­ni­czo­nym zakre­sie. Glo­bal Affa­irs radzi ponad­to, by oso­by wyjeż­dża­ją­ce spraw­dzi­ły, czy ich ubez­pie­cze­nie obej­mu­je pomoc na wypa­dek COVID-19 oraz mia­ły plan awa­ryj­ny, jeśli wyjazd się przedłuży.