Ponie­dział­ko­wa aktu­ali­za­cja fiskal­na prze­wi­du­je, że do koń­ca mar­ca 2021 r. defi­cyt osią­gnie 381,6 mld dol i może wzro­snąć jesz­cze bar­dziej, w zależ­no­ści od czyn­ni­ków, takich jak dotkli­wość przy­szłych prze­sto­jów i wskaź­nik zaka­żeń COVID-19.

Rząd libe­ral­ny twier­dzi, że przy­go­to­wu­je się do wyda­nia do 100 miliar­dów dola­rów, aby uru­cho­mić gospo­dar­kę po pan­de­mii. War­tość pakie­tu krót­ko­ter­mi­no­wych środ­ków sty­mu­la­cyj­nych wyno­si od 70 do 100 miliar­dów dola­rów na mniej wię­cej trzy lata.

Rząd fede­ral­ny doda­je sze­reg form wspar­cia, aby pomóc ludziom i fir­mom oraz zwięk­szyć docho­dy. Oto kil­ka naj­waż­niej­szych informacji:

reklama

Wspar­cie rodzin
Rodzi­ny o śred­nich i niskich docho­dach otrzy­ma­ją do 1200 dol. na każ­de dziec­ko poni­żej szó­ste­go roku życia w 2021 roku.

Rodzi­ny, któ­re kwa­li­fi­ku­ją się do kana­dyj­skie­go zasił­ku na dziec­ko i uzy­sku­ją dochód net­to w wyso­ko­ści 120 000 dol. lub mniej, otrzy­ma­ją te pie­nią­dze w posta­ci czte­rech płat­no­ści wol­nych od podat­ku po 300 dol. każda.

Pierw­sza płat­ność w wyso­ko­ści 300 dol. nastą­pi wkrót­ce po przy­ję­ciu prze­pi­sów, a pozo­sta­łe płat­no­ści — w kwiet­niu, lip­cu i październiku.

Rodzi­ny, któ­re osią­ga­ją dochód net­to powy­żej 120 000 dola­rów, były­by upraw­nio­ne do poło­wy wyna­gro­dze­nia otrzy­my­wa­ne­go przez rodzi­ny o niż­szych docho­dach i otrzy­my­wa­ły­by je według tego same­go harmonogramu.

Wspar­cie dla młodzieży
Rząd fede­ral­ny wyda 447,5 milio­na dola­rów w latach 2021–22, aby stwo­rzyć dodat­ko­we 40000 miejsc pra­cy let­niej dla mło­dych ludzi. Rząd wpro­wa­dza rów­nież zmia­ny w pro­gra­mie, aby umoż­li­wić pra­co­daw­com zatrud­nia­nie mło­dzie­ży poza okre­sem letnim.

Plan umoż­li­wia rów­nież pra­co­daw­com zwrot do 100% war­to­ści mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia za każ­de­go zatrud­nio­ne­go mło­de­go czło­wie­ka. Nowe wspar­cie obej­mu­je środ­ki umoż­li­wia­ją­ce pra­co­daw­com łatwiej­sze zatrud­nia­nie pra­cow­ni­ków w nie­peł­nym wymia­rze godzin.

Rząd zain­we­stu­je   575,3 milio­na dola­rów w swo­ją stra­te­gię na rzecz zatrud­nie­nia ludzi mło­dych i szko­le­nia zawo­do­we­go w cią­gu naj­bliż­szych dwóch lat, aby stwo­rzyć 45 300 miejsc pra­cy dla mło­dych ludzi, któ­rzy stra­ci­li pra­cę lub nie mogą uczest­ni­czyć w życiu zawo­do­wym z powo­du pandemii.

Absol­wen­ci szkół wyż­szych i pro­gra­mów przy­ucza­nia do zawo­du rów­nież zoba­czą, że opro­cen­to­wa­nie oraz fede­ral­na część ich poży­czek stu­denc­kich lub na prak­ty­kę zosta­nie daro­wa­ne na lata 2021–22. Rząd fede­ral­ny twier­dzi, że pomo­że to 1,4 mln osób..

Zie­lo­na gospodarka
Kana­dyj­czy­cy będą mogli ubie­gać się o dota­cje w wyso­ko­ści do 5000 dol. na popra­wę efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej swo­ich domów.

Rząd fede­ral­ny prze­zna­cza rów­nież 150 milio­nów dola­rów w cią­gu trzech lat na pomoc Natu­ral Reso­ur­ces Cana­da w zwięk­sze­niu licz­by sta­cji łado­wa­nia obsłu­gu­ją­cych pojaz­dy o zero­wej emisji.

Ulga GST / HST
Rząd fede­ral­ny nie będzie pobie­rał GST / HST od sprze­da­ży masek i osłon twa­rzy. Ini­cja­ty­wa będzie kosz­to­wać 95 milio­nów dola­rów w cią­gu dwóch lat, począw­szy od 2020–21.

Bez­piecz­ne społeczności
Funk­cjo­na­riu­sze RCMP pierw­szej linii otrzy­ma­ją kame­ry namun­du­ro­we. Pro­gram będzie kosz­to­wał 238,5 milio­na dola­rów w cią­gu naj­bliż­szych sze­ściu lat, począw­szy od 2020–21. Następ­nie pro­gram będzie finan­so­wa­ny w wyso­ko­ści 50 milio­nów dola­rów rocznie.

Ini­cja­ty­wa jest wdra­ża­na, aby „odpo­wie­dzieć na oba­wy doty­czą­ce dzia­łań poli­cyj­nych ze stro­ny “spo­łecz­no­ści raso­wych i tubylczych”.

Rząd fede­ral­ne prze­ka­że rów­nież wła­dzom muni­cy­pal­ny­mi regio­nal­nym 250 milio­nów dola­rów w cią­gu pię­ciu lat, począw­szy od 2021–22, w celu wspar­cia pro­gra­mów zwal­cza­nia gangów.

Cyfro­wi giganci
Zagra­nicz­ne fir­my sprze­da­ją­ce pro­duk­ty lub usłu­gi cyfro­we w Kana­dzie będą musia­ły zare­je­stro­wać się, pobie­rać i odpro­wa­dzać poda­tek GST / HST od  sprze­da­ży pod­le­ga­ją­cej opodatkowaniu.

Rząd fede­ral­ny twier­dzi, że pro­po­no­wa­ny poda­tek zwięk­szy docho­dy fede­ral­ne o 1,2 miliar­da dola­rów w cią­gu pię­ciu lat, począw­szy od 2021–22.

Pra­ca z domu
Ponie­waż tak wie­lu Kana­dyj­czy­ków pra­cu­je teraz w domu, Reve­nue Cana­da pozwo­li Kana­dyj­czy­kom „z nie­wiel­ki­mi wydat­ka­mi” ubie­gać się o odli­cze­nie od podat­ku do 400 dola­rów z tytu­łu pra­cy w domu bez koniecz­no­ści oka­zy­wa­nia rachunków.

Nowe źró­dła przychodów
Rząd fede­ral­ny zacznie sto­so­wać poda­tek GST / HST do wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go opar­te­go na plat­for­mie cyfro­wej w lip­cu 2021 r. doty­czy to firm takich jak Airbnb i inne witry­ny z ofer­ta­mi wynaj­mu waka­cyj­ne­go. Ocze­ku­je się, że ruch ten przy­nie­sie 360 ​​milio­nów dola­rów nowych przy­cho­dów w cią­gu pię­ciu lat.

Rząd fede­ral­ny twier­dzi, że w nad­cho­dzą­cym roku podej­mie rów­nież kro­ki w celu wpro­wa­dze­nia podat­ku, któ­ry obej­mie loka­le miesz­kal­ne nale­żą­ce do osób nie będą­cych rezy­den­ta­mi w Kanadzie.

Rząd twier­dzi rów­nież, że w cią­gu naj­bliż­szych pię­ciu lat wyda 606 milio­nów dola­rów na wal­kę z mię­dzy­na­ro­do­wym uni­ka­niem pła­ce­nia podatków.