Czas na rekolekcje

Szczęść Boże! WITAM SERDECZNIE!

Pozo­sta­jąc pod wra­że­niem nauk reko­lek­cyj­nych na łączach — obec­nie gło­szo­nych przez oj ADAMA FILASA OMI W PARAFII ŚW. MAXIMILIANA — W MISSISSAUGA — PRA­GNę PODZIELIĆ SIę NIMI

BOŻENA SENKOWSKA-ŻUKOWSKA Z para­fii ŚW KAZIMIERZA W TORONTO.

        Nasza wia­ra kato­lic­ka nie boi się trud­nych pytań, a wszel­kie czy­nio­ne zło zawsze jest i będzie napiętnowane.

Praw­da jest jed­na rze­czy­wi­sta i obiek­tyw­na i zawsze prę­dzej, czy póź­niej ujrzy świa­tło dzienne.

Wiel­kie Bóg zapłać! z darem modli­twy — dla Oj ADAMA J. Fila­sa OMI — Dyrek­to­ra Pro­ku­ry Misyj­nej — za inte­li­gent­ne, odważ­ne, życio­daj­ne, prze­mie­nia­ją­ce ducho­wo te obec­ne nasze Reko­lek­cje Adwen­to­we na łączach w TRUDNYCH dla nas wszyst­kich cza­sach pan­de­mii Koro­na­wi­ru­sa Covid19.

Ich temat -”POSŁUSZEŃSTWO “ — jest tak bar­dzo dziś aktu­al­ny — bar­dzo na cza­sie- odważ­ny, bo doty­czy oczysz­cza­nia KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO.

Temat obec­nych nauk reko­lek­cyj­nych OJCA ADAMA OMI pobu­dza nasze napię­te stru­ny — naszą ducho­wość do auto­re­flek­sji-odważ­nie odkry­wa­jąc wszyst­ko to zło — wie­ka­mi nagro­ma­dzo­ne w Koście­le — JEGO nad­uży­cia­mi i nie­po­słu­szeń­stwem nie­któ­rych duchow­nych spo­śród ogrom­nej hie­rar­chii w sutan­nach i habi­tach i nie tylko.

Nasz Kościół to my — kato­li­cy — ludzie ochrzcze­ni, księ­ża zakon­ni­ce — ludzie kon­se­kro­wa­ni i świec­cy też — któ­rych przej­rzy­sta świę­tość /do któ­rej sta­ra­my się dążyć/, wier­ność i posłu­szeń­stwo Chry­stu­so­wi uła­twia mobi­li­za­cję do nawró­ce­nia każ­de­mu — kto na nas patrzy — i ocenia.

Posłu­szeń­stwo w Koście­le Kato­lic­kim to jego fundament!!!

Nasz Kościół prze­ży­wa­ją­cy dziś ogrom­ny kry­zys spo­wo­do­wa­ny grze­cha­mi ludzi Kościo­ła i medial­na nagon­ka na zra­nio­nych kato­li­ków — tych wciąż żyją­cych wia­rą CHRYSTUSA — musi zostać oczysz­czo­ny — a win­ni powin­ni być uka­ra­ni ‑szcze­gól­nie teraz, gdy poja­wił się ten ogrom­ny ból, roz­cza­ro­wa­nie nie­któ­rych — WOKÓŁ obser­wu­je­my dziś zde­ner­wo­wa­nie, nie­do­wie­rza­nie, smu­tek ludzi wie­rzą­cych — a wśród tego róż­ne emo­cje — do któ­rych wszy­scy mamy prawo.

Sły­sząc, o coraz to nowych odkry­wa­nych nagle skan­da­lach sek­su­al­nych w kk — zgor­sze­niach, kar­dy­nal­nych zanie­dba­niach — mani­pu­la­cjach — mal­wer­sa­cjach, nie­do­pa­trze­niach i ukry­wa­niu nie­mo­ral­ne­go sty­lu życia nie­któ­rych duchow­nych — lek­ce­wa­żą­cych zasa­dy Deka­lo­gu i Ewan­ge­lii — indy­wi­du­al­nie na swój spo­sób i wygo­dę inter­pre­tu­ją­cych Pra­wo Boże.

- WSZYSCY — MOCNO WSTRZĄŚNIĘCI I.… prze­ra­że­ni — ogar­nia­my to wszyst­ko ujaw­nia­ne zło — modli­twą, patrząc na ludz­kie sła­bo­ści i brak wia­ry nie­któ­rych z niedowierzaniem.

Ludzie mogą zawieść — ale BÓG nigdy nie zawodzi.

Kościół to Chry­stus i Kościół nigdy, prze­nig­dy nie upad­nie! Nie ma w nim tary­fy ulgo­wej na tole­ran­cję wszel­kie­go posze­rzo­ne­go zła ‑wykro­czeń, za któ­ry­mi UKRYTE SĄ pod­szep­ty bestii roga­tej, któ­ra obec­nie triumfuje.

Nie ma w Koście­le tary­fy na tole­ran­cje wszel­kie­go zła — na zgor­sze­nie obłu­dę zakła­ma­nie — i hipo­kry­zję i mani­pu­la­cję — NIE MA MIEJSCA NA ŚWIADOME NISZCZENIE NASZEJ TOŻSAMOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ — Przed nami roz­po­czy­na­ją­cy się Adwent mają­cy nas, zra­nio­nych kato­li­ków, przy­go­to­wać na spo­tka­nie z Chrystusem.

Jak­że inny jest ten czas ocze­ki­wa­nia na przyj­ście PANA w tym roku. Wszy­scy cze­ka­my z tęsk­no­tą na BOGA — przy któ­rym zawsze moż­na poczuć się bez­tro­sko — wiel­biąc GO — któ­ry daje NAM Wia­rę, Nadzie­ję, Miłość i Bożą radość w sercu.

Wszy­scy cze­ka­my na oczysz­cze­nie z poczy­nio­nych zanie­dbań w KOŚCIELE — z tych wszyst­kich ujaw­nio­nych i jesz­cze do koń­ca nie ujaw­nio­nych jego skan­da­li i wiel­kie­go posia­ne­go zgor­sze­nia — na prze­zwy­cię­że­nie wszel­kie­go panu­ją­ce­go w nim zła — I popraw­ne teo­lo­gicz­ne i moral­ne uczci­we nie­za­kła­ma­ne zro­zu­mie­nie rze­czy­wi­sto­ści przez WSZYSTKICH ludzi gło­szą­cych zasa­dy EWANGELII.

- TYLKO BóG JEST źRó­DŁEM OCZYSZCZANIA, NAWRÓCENIA I ŚWIĘTOŚCI. -

NIECH CZAS Adwen­tu będzie dla nas KATOLIKÓW rado­snym cza­sem przy­go­to­wa­nia się przez poku­tę i OCZYSZCZANIE — na spo­tka­nie z Jezusem -

MILE, Z MARY­Ją — POZDRAWIAM — BOŻENA SENKOWSKA-ŻUKOWSKA

—— para­fia św. Kazi­mie­rza w Toronto-