Witam ser­decz­nie,

        Od dłuż­sze­go cza­su śle­dzę Wasz por­tal inter­ne­to­wy i jestem jego codzien­nym czytelnikiem.

        Jestem rów­nież pod wra­że­niem nie­zwy­kłej aktu­al­no­ści pre­zen­to­wa­nych arty­ku­łów i wia­do­mo­ści. Gra­tu­lu­ję! Rzad­ko moż­na spo­tkać por­tal o tak szyb­kiej i pre­cy­zyj­nej reak­cji na bie­żą­ce wydarzenia.

Reklama

        Ale naj­więk­szy sza­cu­nek nale­ży się Wam za zamiesz­cza­nie arty­ku­łów, któ­re bar­dzo czę­sto są pod prąd prze­ka­zo­wi głów­nych mediów. Pod prąd nie zna­czy bynaj­mniej bycie źró­dłem wywro­to­wych koncepcji.

        Jak dla mnie to infor­ma­cje, któ­rych na próż­no szu­kać gdzie indziej, a któ­re są tak istot­ne dla świa­do­mo­ści i wie­dzy każ­de­go oby­wa­te­la, któ­ra się nam prze­cież należy.

        Z sza­cun­kiem chy­lę gło­wę za odwa­gę i kon­se­kwen­cję działania.

        Sam śle­dzę od daw­na róż­ne por­ta­le, więc zauwa­żam, jak wie­le, naj­wyż­szej wagi infor­ma­cji nie ma odpo­wied­niej  wzmian­ki w mediach głów­ne­go przekazu.

Chciał­bym tu pod­po­wie­dzieć adres jed­ne­go z takich źró­deł, choć jestem prze­ko­na­ny, że jest ono Wam zna­ne. Poni­żej jeden z artykułów.

Pozdra­wiam serdecznie,

Andrzej Waj­zer,

Geo­r­ge­town.

How the CDC Is Mani­pu­la­ting Data to Prop-up “Vac­ci­ne Effec­ti­ve­ness” — Glo­bal Rese­arch­Glo­bal Rese­arch — Cen­tre for Rese­arch on Globalization