Moja mama chcia­ła wyro­bić kar­tę debe­to­wą w pol­skim ban­ku i co odmówili.

- Pani pra­wo jaz­dy wła­śnie się skończyło.

- Ale rząd Onta­rio powie­dział że może­my jeź­dzić z nie­waż­nym pra­wo jaz­dy — mówi mama.

- Nas to nie obcho­dzi to pro­szę przyjść z paszportem.

- Ale i  pasz­port mi się daw­no skoń­czył bo nigdzie się nie wybieram.

Trud­no, powie­dzie­li NIE WYROBIMY pani KARTY BANKOMATOWEJ. Ale teraz czę­sto tyl­ko chcą kar­tę, odpo­wie­dzie­li TRUDNO!! Polo­nij­na cre­dit union jest … więk­szość pozamykana!

Ps. Dzien­nie tyl­ko moż­na wybrać naj­wię­cej 2000 dolarów!!

Pro­szę spraw­dzić i powie­dzieć coś na ten polo­nij­ny temat!

Od redak­cji: Pana mama powin­na była się skon­tak­to­wać z kie­row­ni­kiem oddziału.

•••

Nazy­wam się Antek. Życie napi­sa­ło mi trud­ny sce­na­riusz, ale sta­ram się nie pod­da­wać, mimo napraw­dę tra­gicz­nej dla mnie sytu­acji. Jestem moto­cy­kli­stą po wypad­ku komu­ni­ka­cyj­nym nie z mojej winy, oso­bą cho­rą, bez­ro­bot­ną i w cięż­kiej sytu­acji finansowej.

Nie mam pie­nię­dzy na utrzy­ma­nie, leki i reha­bi­li­ta­cję, wyda­łem wszyst­kie swo­je oszczęd­no­ści, zapo­ży­czy­łem się i zadłu­ży­łem miesz­ka­nie, bo nie pła­cą czyn­szu i opłat.

Pro­szę poświęć chwi­lę i prze­czy­taj moją histo­rię, któ­rą znaj­dziesz na stro­nie: https://zrzutka.pl/z/antek­fa­ce­bo­ok

•••

Jest bar­dzo trud­no  uspo­ka­jać ludzi prze­stra­szo­nych ‘wiru­sem’, któ­re­go nie ma i nie było. Oso­bi­ście nigdy nie wie­rzy­łam w żad­ne­go wiru­sa . Oba­wiam się, że więk­szość ludzi jest tak spa­ni­ko­wa­na że  lepiej już nic nie tłu­ma­czyć. Szko­da ner­wów i cier­pli­wo­ści . Każ­dy jest kowa­lem swe­go życia i niech wie­rzy w to co chce. Praw­da wyzwo­li tyl­ko tych co nie dadzą się oma­mić i zastraszyć.

•••

Czy­ta­łam arty­kuł w war­szaw­skiej — kore­spon­den­cja z Fran­cji.  Jak to pisarz  felie­to­ni­sta Eric Zem­mo­ur ostrze­gał Fran­cu­zów bia­łych kato­li­ków. Mówił, jak to ten bia­ły kato­lik hete­ro­sek­su­ali­sta jest wro­giem publicz­nym  #1 we Fran­cji. To samo jest w Kana­dzie i będzie w Pol­sce. Pisarz ostrze­ga że sędzio­wie sfor­ma­to­wa­ni przez lewi­co­wa pro­pa­gan­da sta­li się pro­mo­to­ra­mi i sojusz­ni­ka­mi róż­nych sto­wa­rzy­szeń. Są zbroj­nym ramie­niem sądo­wej pacy­fi­ka­cji dysy­den­tów i ter­ro­ry­zo­wa­nia nie­gdyś cichej więk­szo­ści a teraz spa­ra­li­żo­wa­nej.” Ja dodam że ci sędzio­wie nie odróż­nia­ją sumie­nia (Con­scien­ce) ‘od reli­gij­nych wie­rzeń myślą, że to samo. Dla­te­go leka­rze w Onta­rio pozba­wie­ni są “con­scien­ce rights” naj­wyż­szej z war­to­ści bo Kana­dyj­scy sędzio­wie po 12 latach nauki nie wie­dza co to zna­czy. Muły w togach i jesz­cze wypusz­cza­ją pedo­fi­lów z wię­zień w tro­sce żeby taki nie zła­pał kata­ru. A bied­ne dzie­ci są w niebezpieczeństwie.

Wie­sła­wa Derlatka

Hamil­ton

•••

Witam wszyst­kich,

Prze­ka­zu­ję link na Con­se­rva­ti­ve Par­ty mem­ber­ship: https://donate.conservative.ca/membership/

Pro­szę spraw­dzić i się zapi­sać — $15/rok.  Bar­dzo waż­ne, aby mieć moż­li­wość gło­so­wa­nia w nad­cho­dzą­cych wybo­rach na lide­ra, któ­ry popie­ra nasze idee.

Pozdra­wiam  i do zobaczenia,

Michał