W trzech regio­nach Onta­rio weszły w życie ostrzej­sze ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce zdro­wia publicz­ne­go w celu powstrzy­ma­nia roz­prze­strze­nia­nia się COVID-19.

Mid­dle­sex-Lon­don i Thun­der Bay zosta­ły prze­nie­sio­ne do „poma­rań­czo­wej” stre­fy ozna­czo­ne­go kolo­ra­mi, wie­lo­po­zio­mo­we­go pla­nu reago­wa­nia na pandemię.

Rejon Hali­bur­ton, Kawar­tha, Pine Rid­ge prze­cho­dzi do kate­go­rii „żół­tej”.

Zmia­na na kolor poma­rań­czo­wy obej­mu­je ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce odwie­dza­ją­cych domy opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej oraz wzmoc­nio­ne testy w tych placówkach.

Zmia­na na kolor żół­ty obej­mu­je ogra­ni­cze­nie licz­by imprez i spo­tkań towa­rzy­skich do 10 osób w pomiesz­cze­niach i 25 na zewnątrz, pod­czas gdy zor­ga­ni­zo­wa­ne impre­zy publicz­ne są ogra­ni­czo­ne do 50 osób w pomiesz­cze­niach i 100 na zewnątrz.

Środ­ki będą obo­wią­zy­wać przez co naj­mniej 28 dni.