Trwa docho­dze­nie po tym, jak żoł­nierz Kana­dyj­skich Sił Zbroj­nych uczest­ni­czył w pro­te­ście w cen­trum Toron­to i wypo­wie­dział się prze­ciw­ko dys­try­bu­cji przez woj­sko szcze­pio­nek COVID-19.

Męż­czy­zna  Leslie Ken­de­re­si został sfo­to­gra­fo­wa­ny w sobo­tę  na pla­cu Yon­ge-Dun­das w mun­du­rze wojskowym.

W kil­ku fil­mach zamiesz­czo­nych w Inter­ne­cie, moż­na usły­szeć, jak męż­czy­zna pro­si oso­by obec­nie słu­żą­ce w woj­sku, aby „nie przyj­mo­wa­ły tego nie­zgod­ne­go z pra­wem roz­ka­zu przy dys­try­bu­cji tej szczepionki”.

Męż­czy­zna mówi o szcze­pion­ce jako „zabój­cy” i tłu­ma­czy, że nazy­wa ją tak, ponie­waż „nikt nie wie, co ta szcze­pion­ka zro­bi z two­im ciałem”.

„Pro­szę w tej chwi­li słu­żą­cych woj­sko­wych, kie­row­ców cię­ża­ró­wek, leka­rzy i inży­nie­rów, kim­kol­wiek jeste­ście, nie przyj­muj­cie tego nie­zgod­ne­go z pra­wem roz­ka­zu przy dys­try­bu­cji tej szczepionki”.

Dodał, że nie jest pewien, czy weź­mie szcze­pion­kę i zauwa­żył, że praw­do­po­dob­nie będzie miał kło­po­ty z powo­du swo­ich komentarzy.

 

Depar­ta­ment Obro­ny Naro­do­wej potwier­dził w śro­dę CTV News Toron­to, że męż­czy­zna widocz­ny na fil­mach jest człon­kiem Cadet Instruc­tors Cadre. Do jego obo­wiąz­ków w tej roli nale­ży nad­zór, admi­ni­stra­cja i szko­le­nie kadetów.

Rzecz­nik powie­dział, że Depar­ta­ment Obro­ny Naro­do­wej „trak­tu­je takie sytu­acje bar­dzo poważ­nie” i potwier­dził, że docho­dze­nie jest w toku, aby „zapew­nić pod­ję­cie naj­bar­dziej odpo­wied­nich działań”.

 

Gene­rał dywi­zji Dany For­tin, któ­ry pro­wa­dzi woj­sko przez pro­ces dys­try­bu­cji szcze­pio­nek, powie­dział, że „pró­ba na sucho” mia­ła na celu zapew­nie­nie, że wszy­scy zaan­ga­żo­wa­ni poczu­ją się kom­for­to­wo z inten­syw­ny­mi wyma­ga­nia­mi zwią­za­ny­mi ze szcze­pion­ką, któ­ra musi być utrzy­my­wa­na przez cały czas poni­żej ‑70 ° C.