Jeśli ktoś, kto uzy­skał pozy­tyw­ny wynik testu na COVID-19, popeł­ni samo­bój­stwo, Mini­ster­stwo Zdro­wia Onta­rio zapi­sze przy­czy­nę śmier­ci jako COVID-19.

Do nie­dzie­li, 13 grud­nia, Wydział Zdro­wia Publicz­ne­go Onta­rio doli­czył się 3,949 zgo­nów w rezul­ta­coe Covid.

„W wyni­ku tego, jak dane są zapi­sy­wa­ne przez jed­nost­ki służ­by zdro­wia w bazach danych infor­ma­cji o zdro­wiu publicz­nym, mini­ster­stwo nie jest w sta­nie dokład­nie oddzie­lić licz­by osób zmar­łych bez­po­śred­nio z powo­du COVID od tych, któ­rzy zmar­li z powo­du zaka­że­nia COVID” — stwier­dza Onta­rio Mini­stry of Health.

Reklama

„Śmierć, któ­ra ma miej­sce w momen­cie aktyw­ny­ego przy­pad­ku COVID-19 jest liczo­na jako śmierć COVID-19”.

Te infor­ma­cje potwier­dza Toron­to Public Health na Twit­te­rze  „Oso­by, któ­re zmar­ły z COVID-19, ale nie w rezul­ta­cie COVID-19, są uwzględ­nia­ne w zesta­wie­niu zgo­nów COVID-19 w Toronto”.

Nie­któ­rzy eks­per­ci spo­dzie­wa­ją się wzro­stu licz­by samo­bójstw w Kana­dzie w wyni­ku nie­sta­bil­no­ści gospo­dar­czej, izo­la­cji spo­łecz­nej i utra­ty miejsc pra­cy spo­wo­do­wa­nych blo­ka­da­mi narzu­co­ny­mi przez rząd. Kana­dyj­ska Służ­ba Zapo­bie­ga­nia Samo­bój­stwom, któ­ra pro­wa­dzi kry­zy­so­wą linię tele­fo­nicz­ną, twier­dzi, że od 15 do 20% tele­fo­nów otrzy­ma­nych pod­czas pan­de­mii wspo­mi­na o COVID-19.

Jed­nak wła­dze zdro­wot­ne w Onta­rio i Kana­dzie wyda­ją się nie mieć zamia­ru oddzie­lać zgo­nów spo­wo­do­wa­nych zaka­że­niem COVID-19, zgo­nów spo­wo­do­wa­nych kon­se­kwen­cja­mi blo­kad nało­żo­nych przez rząd oraz zgo­nów nie­zwią­za­nych z COVID-19, w przy­pad­ku któ­rych stwier­dzo­no, że ofia­ra mia­ła pozy­tyw­ny wynik testu.