Przed ogło­sze­niem uprosz­czo­nej aktu­ali­za­cji budże­tu fede­ral­ne­go ofi­cjal­na opo­zy­cja, czy­li par­tia kon­ser­wa­tyw­na, przed­sta­wi­ła swo­je trzy głów­ne żąda­nia, Są to: ujaw­nie­nie wyso­ko­ści defi­cy­tu budże­to­we­go, wpro­wa­dze­nie pre­mii dla osób, któ­re pod­czas pan­de­mii wró­ci­ły do pra­cy oraz zwięk­sze­nie finan­so­wa­nia dzia­łal­no­ści audy­to­ra generalnego.

Aktu­ali­za­cja budże­tu ma być przed­sta­wio­na w śro­dę 8 lip­ca. Pier­wot­nie była pla­no­wa­na na marzec, i to w peł­nej for­mie. Teraz nale­ży się spo­dzie­wać tyl­ko defi­cy­tu, bez pro­gnoz, co kry­ty­ku­ją kon­ser­wa­ty­ści. W czerw­cu pre­mier Tru­de­au tłu­ma­czył, że w obec­nej sytu­acji mówie­nie o tym, jak gospo­dar­ka będzie sobie radzić za pół roku to wró­że­nie z fusów.

Par­la­men­tar­na komi­sja budże­to­wa sza­cu­je, że defi­cyt może się­gnąć 256 miliar­dów dola­rów. Jest to zwią­za­ne z wydat­ka­mi ponie­sio­ny­mi na łago­dze­nie skut­ków pan­de­mii oraz rekor­do­wo niską wydaj­no­ścią gospodarki.

Reklama

Kon­ser­wa­ty­ści doma­ga­ją się od rzą­du wpro­wa­dze­nia pre­mii dla osób, któ­re wra­ca­ją do pra­cy. Kry­tyk poli­ty­ki finan­so­wej, Pier­re Poilie­vre, mówi, że ludziom pobie­ra­ją­cym CERB, któ­rzy w tak trud­nej sytu­acji zde­cy­du­ją się na rezy­gna­cję z zasił­ku i powrót do pra­cy, nale­ży się pre­mia. Według pro­jek­tu kon­ser­wa­ty­stów bonus przy­słu­gi­wał­by Kana­dyj­czy­kom, któ­rzy będą zara­biać od 1000 do 5000 dol. mie­sięcz­nie. Takie oso­by podej­mu­jąc pra­cę, tra­cą CERB.