Byłem pierw­szy raz świad­kiem demon­stra­cji Straj­ku Kobiet. Takie pro­abor­cyj­ne demon­stra­cje prze­cho­dzą regu­lar­nie przez War­sza­wę. Tym razem kil­ka tysię­cy osób sku­tecz­nie unie­moż­li­wi­ło na wie­le godzin prze­miesz­cza­nie się po mie­ście set­kom tysię­cy osób – w uro­jo­nej kwe­stii – PiS jako par­tia pro abor­cyj­na, w rze­czy­wi­sto­ści nie chce ogra­ni­czać mor­do­wa­nia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci w Polsce.

Kie­dy PiS nie ma opo­ru, by pało­wać, gazo­wać i strze­lać do naro­dow­ców na Mar­szu Nie­pod­le­gło­ści, pacy­fi­ko­wać pro­te­sty prze­ciw­ni­ków ”pan­de­mii” czy demon­stra­cje rol­ni­ków, to w demon­stra­cji Straj­ku­Ko­biet oddzia­ły pre­wen­cji nie prze­szka­dza­ły – widać więc kto ide­owo PiS jest bliższy.

Poli­cjan­ci pozo­wa­li foto­re­por­te­rom, ale nie prze­szka­dza­li demon­stra­cji zwo­len­ni­ków abor­cji swo­bod­nie przejść przez całą War­sza­wę – widać lewi­cow­cy mają za PiS wię­cej praw niż naro­dow­cy, prze­ciw­ni­cy ”pan­de­mii” czy rolnicy.

Marsz prze­szedł przez sto­li­cę pod tęczo­wy­mi i nie­bie­ski­mi (UE) szma­ta­mi. Więk­szość uczest­ni­ków sta­no­wi­li face­ci – wie­lu wyglą­da­ła jak bojów­ka­rze Anti­Fa. Widać było towa­rzy­szy z Komu­ni­stycz­nej Par­tii Pol­ski, z któ­ry­mi w dzie­le oba­la­nia PiS, współ­pra­cu­je na demon­stra­cji Straj­ku Kobiet Strajk Przed­się­bior­ców. Moż­na było dostrzec eme­ry­tów z Oby­wa­te­li i anty­fa­szy­stow­skich babć.

Nie­któ­re hasła na trans­pa­ren­tach „bach, bach, wol­ność albo piach” moż­na było odczy­tać jako wezwa­nia do zabi­ja­nia poli­ty­ków PiS. Widać było, że uczest­ni­cy mar­szu mają ory­gi­nal­ne pre­fe­ren­cje sek­su­ar­ne – skan­do­wa­li, że chcą „jebać PiS”, całą War­sza­wę poma­za­li hasła­mi „kaczor rucha kota”, „PiS pedo­fi­le”, „wol­na cipa”. Cie­ka­wym feno­me­nem było poja­wie­nie się haseł pro­na­zi­stow­skich „SS” i „SA”.

W tym co chro­ni­ła poli­cja — widać było hie­rar­chię patrio­ty­zmu PiS. Poli­cja chro­ni­ła budy­nek TVP, pomnik Lecha Kaczyń­skie­go, pomnik Smo­leń­ski — ale nie Grób Nie­zna­ne­go Żołnierza.

Poli­cja chro­ni TVP

Poli­cja chro­ni pomni­ki PiS a nie Grób Nie­zna­ne­go Żołnierza

Rekon­struk­cja 13.12.1981 2020

Jan Boda­kow­ski