Onta­rio: zaczę­li szczepić…

Opie­kun­ka spo­łecz­na, Ani­ta Quidan­gen z Toron­to, zosta­ła pierw­szą oso­bą w Kana­dzie, któ­ra otrzy­ma­ła szcze­pion­kę prze­ciw­ko COVID-19 fir­my Pfizer.

Quidan­gen był jed­nym z pię­ciu pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia, któ­rzy otrzy­ma­li szcze­pion­kę w Uni­ver­si­ty Health Network w Toron­to, po tym, jak pierw­sza par­tia dwu­daw­ko­wych szcze­pio­nek Pfi­zer dotar­ła do Hamil­ton zeszłej nocy.

„Dzi­siej­szy dzień jest histo­rycz­nym dniem dla Onta­rio i Kana­dy, ponie­waż pierw­sze zatwier­dzo­ne przez Health Cana­da szcze­pion­ki COVID-19 zaczę­ły być poda­wa­ne naszym boha­te­rom pierw­szej linii opie­ki zdro­wot­nej” — stwier­dza Pre­mier Doug Ford w oświad­cze­niu. „To prze­ło­mo­wy moment — począ­tek koń­ca tej strasz­li­wej pan­de­mii. Świa­tło na koń­cu tune­lu jaśnie­je każ­de­go dnia, ale musi­my mieć się na baczności”.

reklama

Ponie­waż szcze­pion­ki są dwu­daw­ko­we, bior­cy otrzy­ma­ją dru­gą daw­kę 21 dni później.

Kana­dyj­ska Agen­cja Zdro­wia Publicz­ne­go opu­bli­ko­wa­ła w zeszłym tygo­dniu zak­tu­ali­zo­wa­ne mode­le, mówiąc, że ocze­ku­je, że szcze­pie­nia ogól­ne roz­pocz­ną się w kwiet­niu, a do wrze­śnia powin­no być wystar­cza­ją­co dużo szcze­pion­ki, aby zaszcze­pić każ­de­go Kanadyjczyka.