We wto­rek cen­trum han­dlo­we Lime Rid­ge w Hamil­ton wydłu­ży­ło godzi­ny otwar­cia. Pozo­sta­nie tak do koń­ca roku. Do Hamil­ton na świą­tecz­ne zaku­py przy­jeż­dża­ją miesz­kań­cy GTA, któ­rzy u sie­bie mają lockdown.

Cadil­lac Fairview, wła­ści­ciel cen­trum, zasu­ge­ro­wał wła­ści­cie­lom skle­pów, by spró­bo­wa­li roz­ła­do­wać ruch i umoż­li­wi­li zro­bie­nie bez­piecz­nych zaku­pów więk­szej licz­bie osób. W nocie do wszyst­kich napi­sał, że mają być utrzy­ma­ne kon­tro­le przy wej­ściach, a nor­mal­ne godzi­ny otwar­cia wró­cą 2 stycznia.

Cen­trum han­dlo­we ma prze­strze­gać wszyst­kich zale­ceń agen­cji zdro­wia publicz­ne­go. Mak­sy­mal­na pojem­ność budyn­ku cen­trum to 2400 osób. Jeśli ta licz­ba zosta­nie prze­kro­czo­na, drzwi zosta­ną zamknię­te, a klien­ci będą musie­li usta­wiać się na zewnątrz. Pra­cow­ni­cy wła­ści­cie­la będą regu­lar­nie cho­dzić po obiek­cie i przy­po­mi­nać klien­tom oraz sprze­daw­com o zacho­wy­wa­niu środ­ków bez­pie­czeń­stwa, czy­li np. o utrzy­my­wa­niu dystan­su spo­łecz­ne­go i nosze­niu maseczek.