Uwa­ga na wen­ty­la­to­ry sufitowe!

Health Cana­da wezwa­ła do wyco­fa­nia z ryn­ku tysię­cy wen­ty­la­to­rów sufi­to­wych, ponie­waż w cza­sie pra­cy mogą się od nich oddzie­lić łopatki.

23 grud­nia wła­dze zdro­wia wspól­nie z King of Fans, Inc. wezwa­ły do wyco­fa­nia z ryn­ku 54-calo­wych wen­ty­la­to­rów sufi­to­wych Hamp­ton Bay Mara. Wen­ty­la­to­ry ozna­czo­ne  nume­ra­mi mode­li 71918 i 71919 były dostęp­ne w kolo­rze mato­wej bie­li i mato­wej czerni.

„Łopat­ki wen­ty­la­to­ra sufi­to­we­go mogą ode­rwać się pod­czas użyt­ko­wa­nia, stwa­rza­jąc zagro­że­nie dla kon­su­men­tów” — stwier­dza Health Canada.

Kon­su­men­tom zale­ca się natych­mia­sto­we zaprze­sta­nie uży­wa­nia wen­ty­la­to­rów i skon­tak­to­wa­nie się z King of Fans w celu uzy­ska­nia instruk­cji, jak spraw­dzić pro­dukt pod kątem wad.

Fir­ma zapew­ni wymia­nę lub zwrot pie­nię­dzy, jeśli zosta­nie zna­le­zio­ny problem.

Wen­ty­la­to­ry były sprze­da­wa­ne przez Home Depot.

Do 23 grud­nia 2020 r. w Kana­dzie nie zgło­szo­no żad­nych incy­den­tów ani obra­żeń, jed­nak w Sta­nach Zjed­no­czo­nych zgło­szo­no 47 przy­pad­ków ode­rwa­nia się łopa­tek wen­ty­la­to­ra. W dwóch przy­pad­kach ostrza ude­rzy­ły oso­bę, a w czte­rech przy­pad­kach spo­wo­do­wa­ły szko­dy materialne.