Współ­czyn­nik zaka­żeń COVID-19 w Chi­nach jest na niskim pozio­mie, co suge­ru­je suk­ces środ­ków kon­tro­li epi­de­mii w tym kra­ju — poin­for­mo­wa­ło w ponie­dzia­łek Chiń­skie Cen­trum Kon­tro­li i Zapo­bie­ga­nia Cho­ro­bom, powo­łu­jąc się na  — kra­jo­we bada­nie epi­de­mio­lo­gicz­ne — czy­ta­my w ser­wi­sie chiń­skiej agen­cji prasowej.

Bada­nie obję­ło ponad 34 000 miesz­kań­ców pro­win­cji Hubei, w tym sto­li­cę Wuhan, a tak­że sześć innych pro­win­cji i gmin, takich jak Pekin i Szan­ghaj, oraz  pro­win­cje Lia­oning i Jiangsu.

Pod­czas bada­nia, zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Chi­na CDC mie­siąc po wybu­chu COVID-19 w Wuhan , suro­wi­cę jego uczest­ni­ków prze­te­sto­wa­no pod kątem prze­ciw­ciał  nowe­go koro­na­wi­ru­sa, któ­ry powo­du­je COVID-19, w celu osza­co­wa­nia wskaź­ni­ka zaka­że­nia wśród ludności.

Nowy koro­na­wi­rus może sty­mu­lo­wać orga­nizm ludz­ki do wytwa­rza­nia spe­cy­ficz­nych prze­ciw­ciał , a iden­ty­fi­ka­cja takich prze­ciw­ciał w suro­wi­cy oso­by wska­zu­je, że były one zaka­żo­ne wirusem.

reklama

Bada­nie wyka­za­ło, że 4,43 pro­cent miesz­kań­ców Wuhan, mia­sta naj­bar­dziej dotknię­te­go epi­de­mią w Chi­nach, uzy­ska­ło wynik pozy­tyw­ny na obec­ność prze­ciw­ciał, pod­czas gdy licz­ba ta spa­dła do zale­d­wie 0,44 pro­cent w innych miej­sco­wo­ściach  Hubei.

W pozo­sta­łych sze­ściu pro­win­cjach i gmi­nach licz­ba ta była wyjąt­ko­wo niska. Spo­śród ponad 12 000 osób, któ­re prze­szły test w tych obsza­rach, tyl­ko dwie dały wynik pozy­tyw­ny na obec­ność prze­ciw­ciał koronawirusa.

Bada­nie wyka­za­ło, że Chi­ny sku­tecz­nie powstrzy­ma­ły epi­de­mię COVID-19 i sku­tecz­nie zapo­bie­gły maso­we­mu roz­prze­strze­nia­niu się wiru­sa z Wuhan w inne miej­sca — poda­ło Chiń­skie Cen­trum Kon­tro­li i Zapo­bie­ga­nia Chorobom.

Podob­ne testy suro­wi­cy prze­pro­wa­dzo­ne w Hisz­pa­nii od 27 kwiet­nia do 11 maja wyka­za­ły, że śred­ni wynik dodat­ni na pozio­mie kra­jo­wym wahał się od 3,7 pro­cent do 6,2 pro­cent. Testy w Szwaj­ca­rii, któ­re roz­po­czę­ły się 6 kwiet­nia, w ich pią­tym tygo­dniu wyka­za­ły 11 procent.