Noworoczne orędzie prezydenta RP. „Wierzę, że będzie to dobry rok dla Polski i Polaków!”

– Był to rok pełen dra­ma­tów, wyrze­czeń i cier­pie­nia. Z głę­bo­kim współ­czu­ciem obej­mu­ję rodzi­ny pogrą­żo­ne w smut­ku po stra­cie bli­skich. Niech Nowy Rok przy­nie­sie pań­stwu pocie­sze­nie i uko­je­nie – mówił roz­po­czy­na­jąc swo­je nowo­rocz­ne orę­dzie pre­zy­dent Andrzej Duda. Pod­kre­ślił, że „my, Pola­cy, wyka­za­li­śmy się olbrzy­mią deter­mi­na­cją i poświę­ce­niem w wal­ce z pan­de­mią koronawirusa”.

– Poka­za­li­śmy to, co w nas naj­lep­sze: soli­dar­ność, życz­li­wość, goto­wość do współ­pra­cy, zro­zu­mie­nie; ser­decz­nie za to dzię­ku­ję – powie­dział pre­zy­dent Andrzej Duda w orę­dziu noworocznym.

– W nad­cho­dzą­cym roku musi­my wzmoc­nić pol­ską gospo­dar­kę; od nas zale­ży, jak szyb­ko wró­ci­my na ścież­kę dyna­micz­ne­go wzro­stu — mówił. Jak dodał, wita­my nowy 2021 rok „mądrzej­si o trud­ne doświad­cze­nia”, z nadzie­ją, że będzie lep­szy niż 2020 r.