Pan­de­mia COVID-19 wpły­nę­ła na nasze życie na wie­le spo­so­bów. Aby lepiej zro­zu­mieć, jak COVID-19 wpły­nął na zdro­wie Kana­dyj­czy­ków, Sta­ti­stics Cana­da we współ­pra­cy z Health Cana­da, Public Health Agen­cy of Cana­da i COVID-19 Immu­ni­ty Task For­ce pro­wa­dzi bada­nia prze­ciw­ciał COVID-19.. Cho­ciaż jest to dobro­wol­na ankie­ta, Twój udział jest waż­ny, ponie­waż Twój wkład będzie odgry­wał waż­ną rolę w zro­zu­mie­niu prze­szłych zaka­żeń, mie­rząc czę­stość wystę­po­wa­nia prze­ciw­ciał COVID-19 wśród Kana­dyj­czy­ków, w tym u tych, któ­rzy nigdy nie mie­li obja­wów. - czy­ta­my na stro­nach StatsCan.

Pierw­sza część to elek­tro­nicz­ny kwe­stio­na­riusz doty­czą­cy ogól­ne­go sta­nu zdro­wia i nara­że­nia zara­że­nie się COVID-19.
Dru­ga część to bada­nie krwi z pal­ca, któ­re wyko­nasz sobie lub swo­je­mu dziec­ku. Następ­nie odsy­łasz wysu­szo­ną prób­kę krwi w załą­czo­nej, opła­co­nej z góry koper­cie pocz­to­wej. Labo­ra­to­rium prze­ana­li­zu­je prób­kę, aby okre­ślić obec­ność prze­ciw­ciał COVID-19.

W jaki spo­sób wybra­no Cie­bie (lub Two­je dziec­ko) do udzia­łu w tej ankiecie?
Zosta­łeś loso­wo wybra­ny do udzia­łu, co gwa­ran­tu­je, że zebra­ne dane będą repre­zen­ta­tyw­ne dla popu­la­cji Kana­dy — infor­mu­ją ankieterzy

Nawet jeśli uwa­żasz, że Ty lub Two­je dziec­ko nie byli­ście nara­że­ni na COVID-19, Two­je infor­ma­cje dostar­czą cen­nych odpo­wie­dzi na temat wiru­sa. Otrzy­masz rów­nież kopię rapor­tu labo­ra­to­ryj­ne­go, zawie­ra­ją­ce­go cen­ne infor­ma­cje na temat wła­sne­go zdrowia.

Dla­cze­go muszę wyra­zić zgodę?
Pod­czas wypeł­nia­nia kwe­stio­na­riu­sza elek­tro­nicz­ne­go zosta­niesz popro­szo­ny o wyra­że­nie zgo­dy na:

  • dostar­cze­nie wysu­szo­nej prób­ki plam­ki krwi
  • otrzy­ma­nie wyni­ku testu
  • prze­cho­wy­wa­nie Two­jej prób­ki w biobanku
  • udo­stęp­nia­nie Two­ich danych pro­win­cyj­nym i tery­to­rial­nym mini­ster­stwom zdro­wia, Health Cana­da i Public Health Agen­cy of Canada.

Za Two­ją zgo­dą wysu­szo­na prób­ka krwi (pozo­sta­ło­ści krwi po wyko­na­niu testów prze­ciw­ciał) będzie prze­cho­wy­wa­na ano­ni­mo­wo w bio­ban­ku Sta­ti­stics Cana­da znaj­du­ją­cym się w Agen­cji Zdro­wia Publicz­ne­go Naro­do­we­go Labo­ra­to­rium Mikro­bio­lo­gicz­ne­go w Win­ni­pe­gu. Jest to obiekt o wyso­kim pozio­mie bez­pie­czeń­stwa, któ­ry speł­nia mię­dzy­na­ro­do­we stan­dar­dy bez­pie­czeń­stwa dla tego typu labo­ra­to­riów. Prób­ki zosta­ną wyko­rzy­sta­ne w przy­szłych pro­jek­tach badaw­czych doty­czą­cych zdro­wia. Dostęp do tych pró­bek będą mie­li tyl­ko naukow­cy, któ­rzy przed­ło­żą pro­jek­ty speł­nia­ją­ce suro­we warun­ki nało­żo­ne przez Sta­ti­stics Cana­da, w szcze­gól­no­ści te doty­czą­ce poufności.

Jest to o tyle stre­su­ją­ce, że kana­dyj­skie labo­ra­to­rium w Win­ni­pe­gu było wcze­śniej “boha­te­rem” skan­da­li, o któ­rych pisa­li­śmy w “Goń­cu”

Szpie­go­wa­li dla Chin w kana­dyj­skim labo­ra­to­rium mikrobiologicznym?