Tyl­ko poło­wa dawek szcze­pion­ki Pfi­zer-BioN­Tech, któ­re mia­ły dotrzeć do Kana­dy w przy­szłym mie­sią­cu, rze­czy­wi­ście będzie dostęp­na. Fede­ral­na mini­ster ds. zamó­wień publicz­nych Ani­ta Anand powie­dzia­ła, że to “nie­for­tun­ne opóź­nie­nie” ma być wyrów­na­ne do koń­ca mar­ca. Zmniej­szo­na podaż szcze­pion­ki ma być skut­kiem zmian pro­duk­cji w zakła­dzie w Puurs, w Bel­gii. Po ich wdro­że­niu Pfi­zer będzie mógł wytwo­rzyć 2 miliar­dy dawek w 2021 roku.

Kana­da ma zacząć odczu­wać bra­ki w ostat­nim tygo­dniu stycz­nia, jako że dosta­wa na przy­szły tydzień jest już zabez­pie­czo­na i przy­go­to­wa­na. W ostat­nich dniach stycz­nia Kana­da dosta­nie jed­nak tyl­ko jed­ną czwar­tą tego, co wcze­śniej było pla­no­wa­ne. W kolej­nym tygo­dniu przyj­dzie poło­wa zamó­wio­nych dawek, a dalej w lutym z tygo­dnia na tydzień ma być tro­chę wię­cej. Zmniej­sze­nie dostaw ma trwać przez czte­ry tygodnie.

Pre­mier Tru­de­au zapew­nił, że więk­szość Kana­dyj­czy­ków i tak zosta­nie zaszcze­pio­na do jesieni.

Odno­sząc się do wia­do­mo­ści o opóź­nie­niach Pfi­ze­ra, pre­mier Onta­rio, Doug Ford, powie­dział, że wdra­ża­nie pro­win­cyj­nej stra­te­gii szcze­pień zale­ży od regu­lar­nych dostaw szcze­pio­nek. Pro­win­cja będzie ma dosto­so­wać plan szcze­pień do licz­by dawek. W nie­dłu­gim cza­sie Onta­rio mogło­by szcze­pić pra­wie 40 000 osób dzien­nie, przy czym w razie potrze­by mogło­by zwięk­szyć wydaj­ność nawet 3–4‑krotnie.

Rzecz­nik pra­so­wy mini­stra zdro­wia Quebe­cu stwier­dził, że cza­so­we zmniej­sze­nie dostaw tyl­ko utwier­dza rząd pro­win­cji w słusz­no­ści decy­zji o wstrzy­ma­niu się z poda­wa­niem dru­giej daw­ki szcze­pion­ki o 90 dni. “Nasza stra­te­gia pozo­sta­je nie­zmien­na — musi­my zaszcze­pić jak naj­wię­cej osób szcze­gól­nie nara­żo­nych i pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia, i to tak szyb­ko, jak się da”, powtó­rzy­ła Mar­jau­rie Cote-Boileau.

Fede­ral­na mini­ster zdor­wia Pat­ty Haj­du upo­mi­na jed­nak Quebec i mówi, że wszyst­kie pro­win­cje powin­ny poste­po­wać zgod­nie z zale­ce­nia­mi pro­du­cen­ta szcze­pion­ki. Pfi­zer reko­men­du­je poda­nie dru­giej daw­ki w cią­gu 21 dni.