Według rapor­tów prze­sła­nych do fede­ral­ne­go sys­te­mu pięć­dzie­siąt pięć osób w Sta­nach Zjed­no­czo­nych zmar­ło po otrzy­ma­niu szcze­pion­ki prze­ciw­ko COVID-19. — czy­ta­my w Epoch Times

Doszło do zgo­nów wśród osób otrzy­mu­ją­cych zarów­no szcze­pion­kę Moder­na, jak i Pfizer-BioNTech.

Sys­tem zgła­sza­nia, Vac­ci­ne Adver­se Event Repor­ting Sys­tem (VAERS), jest fede­ral­ną bazą danych. Sys­tem jest pasyw­ny, co ozna­cza, że ​​rapor­ty nie są zbie­ra­ne auto­ma­tycz­nie i muszą być skła­da­ne. Rapor­ty VAERS mogą być skła­da­ne przez każ­de­go, w tym pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia, pacjen­tów lub człon­ków rodziny.

Według witry­ny inter­ne­to­wej sys­te­mu rapor­to­wa­nia rapor­ty VAERS „czę­sto nie zawie­ra­ją szcze­gó­łów, a cza­sa­mi mogą zawie­rać infor­ma­cje zawie­ra­ją­ce błę­dy”. Mimo to rapor­ty na temat VAERS sta­no­wią „tyl­ko nie­wiel­ki uła­mek rze­czy­wi­stych zda­rzeń nie­po­żą­da­nych”, stwier­dza stro­na, cho­ciaż uwa­ża się, że w przy­pad­ku poważ­nych zda­rzeń zani­ża­nie ich licz­by jest rzadsze.

W nie­któ­rych przy­pad­kach pacjen­ci umie­ra­li w cią­gu kil­ku dni od otrzy­ma­nia szcze­pion­ki COVID-19.

Pewien 66-let­ni miesz­ka­niec domu senio­ra w Kolo­ra­do, był sen­ny i pozo­stał w łóż­ku dzień po zaszcze­pie­niu Moder­ny. Wcze­snym ran­kiem następ­ne­go dnia, w Boże Naro­dze­nie, miesz­ka­niec „ leżał nie­ru­cho­mo, bla­dy, z pół­otwar­ty­mi ocza­mi i pia­ną wydo­sta­ją­cą się z ust i nie reago­wał”, stwier­dza raport VAERS. „Nie oddy­chał i nie miał pulsu”.

W innym przy­pad­ku 93-let­nie­mu męż­czyź­nie z Połu­dnio­wej Dako­ty wstrzyk­nię­to szcze­pion­kę Pfi­zer-BioN­Tech 4 stycz­nia oko­ło godzi­ny 11 rano. Oko­ło dwie godzi­ny póź­niej powie­dział, że jest zmę­czo­ny i nie może kon­ty­nu­ować fizjo­te­ra­pii, któ­rą wyko­ny­wał.  Zabra­no go z powro­tem do jego poko­ju, gdzie powie­dział, że jego nogi są cięż­kie. Nie­dłu­go potem prze­stał oddychać.

Moder­na i Pfi­zer nie odpo­wie­dzie­li na proś­by o komen­tarz. Abi­ga­il Capo­bian­co, rzecz­nicz­ka Food and Drug Admi­ni­stra­tion (FDA), powie­dzia­ła The Epoch Times za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej: „Wszel­kie zgło­sze­nia zgo­nów po poda­niu szcze­pio­nek są szyb­ko i rygo­ry­stycz­nie bada­ne wspól­nie przez FDA” i Cen­ters for Dise­ase Con­trol and Pre­ven­tion (CDC).