Poli­cja w Toron­to oskar­ży­ła dwie oso­by, któ­re, jak twier­dzi, zor­ga­ni­zo­wa­ły dwa oddziel­ne duże zgro­ma­dze­nia na Yon­ge Dun­das Squ­are i Nathan Phil­lips Squ­are oraz trze­cią oso­bę, któ­ra rze­ko­mo dopu­ści­ła się napa­ści na policjanta.

Oby­dwa były pro­te­sta­mi prze­ciw­ko blo­ka­dzie w pro­win­cji i  odby­ły się w pierw­szy week­end, obo­wią­zy­wa­nia naka­zu pozo­sta­nia w domach.

W pro­te­stach według poli­cji bra­ło udział kil­ka­set osób, któ­re nie nosi­ły masek i nie dystan­so­wa­ły się społecznie.

 

Lamont Daigle, lat 49, został aresz­to­wa­ny na Nathan Phil­lips Squ­are i oskar­żo­ny o naru­sze­nie porząd­ku publicz­ne­go, pod­czas gdy 38-let­nia Kel­ly Anne Far­kus (Wol­fe) zosta­ła aresz­to­wa­na na Yon­ge Dun­das Squ­are. Posta­wio­no jej ten sam zarzut.

Kie­dy poli­cja odpo­wie­dzia­ła na pro­test na Yon­ge Dun­das Squ­are, jeden z funk­cjo­na­riu­szy stał się obiek­tem napaści..

Poli­cja stwier­dza na Twit­te­rze, że uzna­je pra­wo do pro­te­stu, ale ​​ponie­waż zgro­ma­dze­nia ponad pię­ciu osób są sprzecz­ne z naka­zem pozo­sta­nia w domu, będzie „roz­pra­szać uczest­ni­ków i odpo­wied­nio wysta­wiać mandaty”.

Nakaz pozo­sta­nia w domu zaczął obo­wią­zy­wać od czwart­ku, a oso­by, któ­re go naru­sza­ją, mogą otrzy­mać man­dat lub wezwa­nie do sądu.

 

Poli­cja w Toron­to posta­wi­ła rów­nież 18 zarzu­tów za nie­sto­so­wa­nie się do aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­ce­go pro­win­cyj­ne­go naka­zu pozo­sta­nia w domu. Rzecz­nik Toron­to Poli­ce Servi­ce powie­dział, że nie jest w sta­nie powie­dzieć, czy oskar­żo­no 18 osób, czy też nie­któ­rym oso­bom posta­wio­no kil­ka zarzu­tów. Nie ujaw­nio­no żad­nych dal­szych informacji.

Jeden z fil­mów zamiesz­czo­nych w mediach spo­łecz­no­ścio­wych poka­zu­je Hen­ry­’e­go Hil­de­brand­ta, pasto­ra z Ayl­mer w pro­win­cji Onta­rio, któ­ry kry­tycz­nie odno­si się do naka­zów zamknię­cia pro­win­cji , wychy­la­ją­ce­go się z okna SUV‑a, by się przy­tu­lić i przy­bić piąt­kę demon­stran­tom bez masek.