Wysta­wa ple­ne­ro­wa “Kró­lew­ski Ogród Świa­tła” w Muzeum Pała­cu Kró­la Jana III Sobie­skie­go w war­szaw­skim Wilanowie.