Oko­ło 25 000 Gwar­dii Naro­do­wej wysła­nych do sto­li­cy Sta­nów Zjed­no­czo­nych, aby zapew­nić pre­zy­den­to­wi elek­to­wi Joe Bide­no­wi moż­li­wość poko­jo­we­go zaprzy­się­że­nia, prze­szło dodat­ko­wą wery­fi­ka­cję, aby wyeli­mi­no­wać oso­by prze­ja­wia­ją­ce wszel­kie ozna­ki ekstremizmu.

Dowód­ca Gwar­dii Naro­do­wej DC powie­dział, że ma to być „kolej­na war­stwa” bez­pie­czeń­stwa oprócz cią­głe­go moni­to­ro­wa­nia sił.

„W przy­pad­ku tego roz­miesz­cze­nia wszy­scy są dodat­ko­wo spraw­dza­ni — powie­dział gene­rał major Wil­liam Walker.

Rzecz­nik DC Guard odmó­wił poda­nia licz­by żoł­nie­rzy odrzu­co­nych do roz­miesz­cze­nia w pro­ce­sie  kon­tro­li, powo­łu­jąc się na bez­pie­czeń­stwo operacyjne.

 

Depar­ta­ment Obro­ny sze­ro­ko wal­czy, aby upo­rać się z pro­ble­mem eks­tre­mi­zmu, w tym bia­łej supre­ma­cji, w swo­ich sze­re­gach. Wyso­ki ran­gą urzęd­nik powie­dział w czwar­tek dzien­ni­ka­rzom, że w Pen­ta­go­nie nastą­pił wzrost prze­ko­nań o bia­łej supre­ma­cji zarów­no wśród człon­ków czyn­nej służ­by, jak i wete­ra­nów, ale nie był w sta­nie podać kon­kret­nych liczb. Kil­ka osób aresz­to­wa­nych w związ­ku z ata­kiem na Kapi­tol z 6 stycz­nia było czyn­ny­mi i były­mi woj­sko­wy­mi, a co naj­mniej jed­na oso­ba aresz­to­wa­na jest człon­kiem Gwar­dii Naro­do­wej Wirginii.

za https://www.defenseone.com/