Rząd Onta­rio roz­po­czął nabór wnio­sków o gran­ty w ramach pro­gra­mu Small Busi­ness Sup­port Grant. Małe przed­się­bior­stwa, któ­rych moż­li­wo­ści dzia­ła­nia zosta­ły ogra­ni­czo­ne przez lock­down, mogą otrzy­mać od 10 000 do 20 000 dola­rów. Pie­nią­dze mogą być wyda­ne według uzna­nia — np. na wyna­gro­dze­nia, opła­ce­nie rachun­ków albo na czynsz.

Finan­so­wa­nie zosta­ło uru­cho­mio­ne po tym, jak pro­win­cja zaostrzy­ła restryk­cje zwią­za­ne z pan­de­mią, naka­za­ła miesz­kań­com pozo­sta­wa­nie w domach. Mali przed­się­bior­cy kry­ty­ko­wa­li rząd za to, że pozwo­lił, by skle­py wiel­ko­po­wierzch­nio­we dalej były otwar­te, nawet jeśli sprze­da­ją towa­ry “nie-pierw­szej-potrze­by”.

Julie Kwie­cin­ski, onta­ryj­ska dyrek­tor do spraw pro­win­cyj­nych Cana­dian Fede­ra­tion of Inde­pen­dent Busi­ness (CFIB) pochwa­li­ła pro­win­cję za szyb­kie uru­cho­mie­nie gran­tów. “Biz­nes nie może cze­kać”, powiedziała.

Z infor­ma­cji zamiesz­czo­nych na rzą­do­wej stro­nie inter­ne­to­wej wyni­ka, że przed­się­bior­cy, któ­rzy zakwa­li­fi­ku­ją się do wypłat, dosta­ną pie­nią­dze w cią­gu 10 dni robo­czych od daty zło­że­nia wnio­sku (zakła­da­jąc oczy­wi­ście, że załą­czą wszyst­kie wyma­ga­ne doku­men­ty i wnio­sek nie będzie wyma­gał dodat­ko­we­go prze­glą­du). Aby się zakwa­li­fi­ko­wać, przed­się­bior­ca musi zatrud­niać mniej niż 100 osób oraz ze wzglę­du na pro­win­cyj­ny lock­down wpro­wa­dzo­ny 26 grud­nia był zmu­so­zny do znacz­ne­go ogra­ni­cze­nia dzia­łal­no­ści. Do tego przy­cho­dy fir­my uzy­ska­ne w kwiet­niu 2020 roku muszą być o co naj­mniej 20 proc. niż­sze niż w kwiet­niu 2019. Przed­się­bior­stwa, któ­re roz­po­czę­ły dzia­łal­ność póź­niej niż w kwiet­niu 2020 mogą się zakwa­li­fi­ko­wać, jeśli speł­nią inne warun­ki. To waż­ne, jako że część nowych firm nie kwa­li­fi­ko­wa­ła się do tej pory do wypłat innych dopłat zwią­za­nych z COVID-19. Teraz skła­da­jąc wnio­sek nowe przed­się­bior­stwa będą mogły wska­zać mie­sią­ce bra­ne pod uwa­gę w cza­sie oce­ny spad­ku przy­cho­dów. Ponad­to przed­się­bior­stwa sezo­no­we dzia­ła­ją­ce w okre­sie zimo­wym będą mia­ły moż­li­wość wybo­ru grud­nia lub stycz­nia zamiast kwietnia.

Mini­ster­stwo finan­sów zazna­czy­ło, że przed­się­bior­stwa, któ­re już wcze­śniej musia­ły być zamknię­te (np. sau­ny), nie będą mogły ubie­gać się o gran­ty. Ponad­to wyłą­czo­ne są przed­się­bior­stwa, któ­rych funk­cjo­no­wa­nie zosta­ło uzna­ne za koniecz­ne i któ­re mogą dzia­łać, ogra­ni­cza­jąc licz­bę obsłu­gi­wa­nych klien­tów (np. skle­py wiel­ko­po­wierzch­nio­we, skle­py spo­żyw­cze, apte­ki i skle­py z alkoholem).

CFIB widzi jesz­cze pew­ne luki w kry­te­riach kwa­li­fi­ko­wal­no­ści i chce roz­ma­wiać z rzą­dem na temat moż­li­wo­ści poprawek.