Jeden z byłych funk­cjo­na­riu­szy RCMP, któ­rzy odpo­wia­da­li za śmierć Rober­ta Dzie­kań­skie­go na lot­ni­sku w Van­co­uver w 2007 roku, wyto­czył pro­ces pro­ku­ra­to­ro­wi gene­ral­ne­mu Kana­dy i wła­dzom pro­win­cji — Kolum­bii Byry­tj­skiej. Kwe­si Mil­ling­ton wystą­pił z pozwem w 2019 roku. Oskar­żał RCMP o zanie­dba­nia i postę­po­wa­nie, któ­re spo­wo­do­wa­ło uszczer­bek na zdro­wiu, m.in. depre­sję, zespół stre­su poura­zo­we­go i sta­ny lęko­we. Twier­dził, że RCMP wie­le razy publicz­nie go oczer­nia­ło, tym­cza­sem w spra­wie Dzie­kań­skie­go postę­po­wał tak, jak go uczo­no w cza­sie szko­leń. Teraz spra­wa zosta­ła roz­strzy­gnię­ta. Praw­nik Mil­ling­to­na, Seba­stien Ander­son, nie chce ujaw­niać szcze­gó­łów. Podał tyl­ko, że w ramach ugo­dy RCMP prze­ka­za­ło Mil­ling­to­no­wi list popie­ra­ją­cy jego wnio­sek o uła­ska­wie­nie. Powie­dział, że jego klient nie jest do koń­ca zado­wo­lo­ny z roz­wią­za­nia, ale odczu­wa cho­ciaż pew­ną ulgę, że ten roz­dział w jego życiu jest zamknięty.

Po śledz­twie w spra­wie Rober­ta Dzie­kań­skie­go czte­rech poli­cjan­tów zosta­ło oskar­żo­nych o krzy­wo­przy­się­stwo. Mil­ling­ton i Ben­ja­min (Mon­ty) Robin­son zosta­li uzna­ni win­ny­mi przez sąd naj­wyż­szy Kolum­bii Bry­tyj­skiej. Ander­son zauwa­żył, że dwaj pozo­sta­li funk­cjo­na­riu­sze — rasy bia­łej — zosta­li unie­win­nie­ni. Dwaj ska­za­ni nato­miast nie byli biali.

Mil­ling­ton po odby­ciu kary 30 mie­się­cy wię­zie­nia został zwol­nio­ny. Przez więk­szość tego cza­su prze­by­wał w izo­la­cji i nie mógł kon­tak­to­wać się ze swo­ją rodzi­ną. Było to dla nie­go szcze­gól­nie trau­ma­tycz­ne, pod­kre­śla Ander­son, doda­jąc, że nie było powo­du, by jego klient odby­wał karę w takich warunkach.