Źró­dła w Waszyng­to­nie potwier­dza­ją, że Biden pla­nu­je anu­lo­wać pozwo­le­nie na budo­wę ruro­cią­gu Key­sto­ne XL zaraz w pierw­szym dniu urzędowania

Zespół Biden ogło­sił pla­ny pod­pi­sa­nia kil­ku­dzie­się­ciu zarzą­dzeń wyko­naw­czych w cią­gu pierw­szych kil­ku dni urzę­do­wa­nia nowe­go pre­zy­den­ta, by odwró­cić “szko­dy” poczy­nio­ne przez admi­ni­stra­cję Trum­pa. Obej­mu­ją one sze­reg dzia­łań na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska, któ­re mają zostać uchwa­lo­ne pierw­sze­go dnia jego pre­zy­den­tu­ry, w tym ponow­ne przy­stą­pie­nie do poro­zu­mie­nia kli­ma­tycz­ne­go z Paryża.

Pre­mier Justin Tru­de­au, w swo­jej pierw­szej roz­mo­wie z Bide­nem jako pre­zy­den­tem elek­tem w listo­pa­dzie, wska­zał, że chciał­by mówić dalej o nie­któ­rych poten­cjal­nych punk­tach spor­nych — w tym Key­sto­ne XL i pro­po­no­wa­nej przez Bide­na poli­ty­ce Buy American..

Reklama

Fede­ral­ny przy­wód­ca kon­ser­wa­ty­stów Erin O’To­ole wezwał Tru­de­au do skon­tak­to­wa­nia się z  nową admi­ni­stra­cją USA, aby zapew­nić utrzy­ma­nie pro­jek­tu Keystone.

Decy­zja USA sta­no­wi­ła­by kolej­ny cios w  kana­dyj­ski pro­gram eks­plo­ata­cji ropy naf­to­wej w Alber­cie. Kir­sten Hil­l­man, amba­sa­dor Kana­dy w USA, powie­dzia­ła w oświad­cze­niu prze­sła­nym The Cana­dian Press, że budo­wa ruro­cią­gu jest zgod­na z kana­dyj­skim pla­nem wal­ki ze zmia­na­mi klimatu.

„Rząd Kana­dy nadal wspie­ra pro­jekt Key­sto­ne XL zwa­ża­jąc na korzy­ści, jakie przy­nie­sie on zarów­no Kana­dzie, jak i Sta­nom Zjed­no­czo­nym” — oświad­czy­ła ambasador.

Rząd Alber­ty zgo­dził się w zeszłym roku zain­we­sto­wać oko­ło 1,5 miliar­da dola­rów jako kapi­tał wła­sny w pro­jekt, plus miliar­dy  w gwa­ran­cjach kre­dy­to­wych. W rezul­ta­cie w połu­dnio­wo-wschod­niej Alber­cie kana­dyj­ska część pro­jek­tu była budo­wa­na przez kil­ka mie­się­cy przez oko­ło 1000 pracowników .

Ukoń­czo­ny trans­por­to­wał­by dzien­nie 830 000 bary­łek ropy z pól naf­to­wych w Har­di­sty w Alber­cie do Nebra­ski. Następ­nie łączył­by się z pier­wot­nym Key­sto­ne, któ­ry idzie do rafi­ne­rii w Zato­ce Per­skiej w USA.

Pre­mier Alber­ty Jason Ken­ney powie­dział już wcze­śniej, że uwa­ża, że ​​Alber­ta roz­wa­ża dro­gę sądo­wą, by odzy­skać pie­nią­dze podat­ni­ków w przy­pad­ku anu­lo­wa­nia zezwolenia.

W nie­dzie­lę Ken­ney stwier­dził w oświad­cze­niu opu­bli­ko­wa­nym w mediach spo­łecz­no­ścio­wych , że jest głę­bo­ko zanie­po­ko­jo­ny tym, że Biden może uchy­lić zezwo­le­nie pre­zy­denc­kie na rurociąg.

„Takie postę­po­wa­nie zli­kwi­do­wa­ło­by miej­sca pra­cy po obu stro­nach gra­ni­cy, osła­bi­ło nie­zwy­kle waż­ne sto­sun­ki mię­dzy Kana­dą a Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi i pod­wa­ży­ło bez­pie­czeń­stwo naro­do­we USA, zwięk­sza­jąc w przy­szło­ści zależ­ność Sta­nów Zjed­no­czo­nych od impor­tu ropy naf­to­wej z państw OPEC” — stwier­dził Kenney.