Na Bia­ło­ru­si w roku 2020 nie było żad­nych obostrzeń, służ­ba zdro­wia dzia­ła­ła nor­mal­nie, odno­to­wa­no tam naj­mniej zgo­nów od lat, w Pol­sce w roku 2020 było nie­spo­ty­ka­nie dużo zgo­nów wska­zu­je dzien­ni­kar­ka prawy.pl Kata­rzy­na Tre­ter-Sier­piń­ska. Bia­ło­ruś posia­da cał­kiem roz­wi­nię­tą dar­mo­wą służ­bę zdrowia.