Kana­dyj­ski rząd fede­ral­ny stoi w obli­czu nie­uchron­ne­go postę­po­wa­nia praw­ne­go, któ­re jest w trak­cie przy­go­to­wań, doty­czą­ce­go nowych i nie­kon­sty­tu­cyj­nych ogra­ni­czeń w podróżowaniu

Według stro­ny inter­ne­to­wej Justi­ce Cen­tre for Con­sti­tu­tio­nal Fre­edoms, , „przy­go­to­wy­wa­ne jest natych­mia­sto­we postę­po­wa­nie praw­ne prze­ciw­ko rzą­do­wi Tru­de­au w związ­ku z dekla­ra­cją, że miesz­kań­cy Kana­dy zosta­ną pod­da­ni obo­wiąz­ko­wej kwa­ran­tan­nie na wła­sny koszt po powro­cie z podró­ży mię­dzy­na­ro­do­wej, nie­za­leż­nie od ich nega­tyw­ne­go testu COVID.

Środ­ki te sta­no­wią rażą­ce naru­sze­nie Kana­dyj­skiej Kar­ty Praw i Wol­no­ści , w tym pra­wa do wjaz­du i wyjaz­du z Kana­dy, pra­wa do wol­no­ści i bez­pie­czeń­stwa oso­by, pra­wa do nie­sto­so­wa­nia arbi­tral­ne­go zatrzy­ma­nia lub pozba­wie­nia wol­no­ści, pra­wa do pora­dy praw­nej i nie pod­le­ga­nia okrut­nej i wyjąt­ko­wej karze ”.

Reklama

Cen­trum wysła­ło rów­nież pismo do mini­stra trans­por­tu Oma­ra Algha­bry, w któ­rym potę­pi­ło nowe środki .

W oświad­cze­nie na ich stro­nie inter­ne­to­wej czy­ta­my: „Ponad­to Cen­trum Spra­wie­dli­wo­ści zwró­ci­ło uwa­gę, że rząd fede­ral­ny już aresz­tu­je Kana­dyj­czy­ków przy­by­wa­ją­cych do kra­ju dro­gą powietrz­ną i trans­por­tu­je ich do taj­ne­go miej­sca, mimo że mają nega­tyw­ny wynik testu PCR .

„Oby­wa­te­le ci są prze­trzy­my­wa­ni bez­praw­nie, mimo że nie zosta­li ska­za­ni za żad­ne prze­stęp­stwo, nie mie­li dostę­pu do praw­ni­ka i nie sta­wi­li się przed sędzią. Funk­cjo­na­riu­sze orga­nów ści­ga­nia naj­wy­raź­niej odma­wia­ją poin­for­mo­wa­nia człon­ków rodzi­ny o miej­scu prze­trzy­my­wa­nia ich bliskich.

Taka poli­ty­ka jest koja­rzo­na z naj­bar­dziej repre­syj­ny­mi i nie­de­mo­kra­tycz­ny­mi reżi­ma­mi na świe­cie i  cał­ko­wi­cie nie do przy­ję­cia ”- kon­ty­nu­uje oświadczenie.
za thepostmillennial.com