Nowe zasa­dy doty­czą­ce kwa­ran­tan­ny będą naj­su­row­sze w Kana­dzie, gdzie rośnie licz­ba ziden­ty­fi­ko­wa­nych przy­pad­ków muta­cji, ponad 50 wykry­to w Albercie.

„Jeste­śmy bar­dzo ostroż­ni, aby zmniej­szyć ryzy­ko roz­prze­strze­nia­nia się infek­cji w spo­łecz­no­ści na sze­ro­ką ska­lę” — powie­dzia­ła we wto­rek Deena Hin­shaw, dyrek­tor medycz­ny pro­win­cji Alberta.

Wariant bry­tyj­ski krą­ży w Wiel­kiej Bry­ta­nii od listo­pa­da i obec­nie jest tam domi­nu­ją­cą muta­cją wiru­sa. Bada­nia poka­zu­ją, że jest bar­dziej zaraź­li­wy niż pier­wot­ny wirus, a urzęd­ni­cy służ­by zdro­wia coraz bar­dziej mar­twią się, że muta­cje są bar­dziej odpor­ne na szczepionki.

W Alber­cie urzęd­ni­cy służ­by zdro­wia twier­dzą, że w przy­pad­ku oso­by, któ­ra uzy­ska dodat­ni wynik testu na muta­cję, sytu­acja nie róż­ni się od innych pozy­tyw­nych przy­pad­ków COVID-19. Muszą izo­lo­wać się przez 10 dni lub do ustą­pie­nia obja­wów, w zależ­no­ści od tego, co trwa dłużej.

Ale aby stwo­rzyć dodat­ko­wy bufor wokół osób z bar­dziej zaraź­li­wy­mi szcze­pa­mi COVID-19, jeśli ta oso­ba pozo­sta­nie w domu, któ­ry dzie­li z inny­mi ludź­mi, zamiast izo­lo­wać się gdzie indziej, pozo­sta­li domow­ni­cy muszą teraz pod­dać się kwa­ran­tan­nie przez 24 dni. Poprzed­ni wymóg wyno­sił 14 dni — usta­no­wio­ny w celu pokry­cia okre­su inku­ba­cji wiru­sa w przy­pad­ku zarażenia.

Dr Hin­shaw powie­dzia­ła, że ludzie zosta­ną poin­for­mo­wa­ni o rzą­do­wych pro­gra­mach izo­la­cji hote­lo­wej, aby nie musie­li pozo­stać w domu. Powie­dzia­ła rów­nież, że Alber­ta Health Servi­ces utwo­rzy­ła spe­cjal­ny zespół do śle­dze­nia kon­tak­tów, któ­ry moni­to­ru­je przy­pad­ki warian­tów ziden­ty­fi­ko­wa­nych po raz pierw­szy w Wiel­kiej Bry­ta­nii i Afry­ce Połu­dnio­wej oraz innych poja­wia­ją­cych się szcze­pów. Powie­dzia­ła, że ​​kon­tak­ty są pro­szo­ne o dwu­krot­ne bada­nie pod kątem COVID-19.

Licz­ba przy­pad­ków i hospi­ta­li­za­cji w Alber­cie spa­da­ła od cza­su wpro­wa­dze­nia w grud­niu znacz­nych ogra­ni­czeń pan­de­micz­nych. Ale we wto­rek dr Hin­shaw powie­dział, że urzęd­ni­cy Alber­ty zna­leź­li 50 przy­pad­ków warian­tu ziden­ty­fi­ko­wa­ne­go w Wiel­kiej Bry­ta­nii i sie­dem przy­pad­ków warian­tu ziden­ty­fi­ko­wa­ne­go w Afry­ce Połu­dnio­wej. Więk­szość z nich jest zwią­za­nych z podró­ża­mi, ale osiem z pię­ciu gospo­darstw domo­wych nie ma takie­go powiązania.

Zain Cha­gla, pro­fe­sor medy­cy­ny na Uni­wer­sy­te­cie McMa­ster w Hamil­ton i lekarz cho­rób zakaź­nych, stwier­dził, że 24-dnio­wy okres kwa­ran­tan­ny jest naj­ostrzej­szy w Kana­dzie i może przy­nieść odwrot­ny sku­tek od zamie­rzo­ne­go, ponie­waż może znie­chę­cić oso­by z obja­wa­mi COVID-19 do pod­da­nia się testom.

Tak wydłu­żo­ny okres kwa­ran­tan­ny może po czę­ści zmu­sić oso­by, któ­re uzy­ska­ły pozy­tyw­ny wynik testu na zmu­to­wa­ny wirus, do pozo­sta­nia w hote­lu izo­la­cyj­nym przez 10 dni, a nie w domu, gdzie zmu­sza­ły­by innych człon­ków gospo­dar­stwa domo­we­go do pozo­sta­nia na kwa­ran­tan­nie przez pra­wie mie­siąc. — dodał Chagla.