Mini­ster zdro­wia RPA Zwe­li Mkhi­ze zapo­wie­dział, że wstrzy­ma pla­ny szcze­pień pre­pa­ra­tem fir­my Astra­Ze­ne­ca w związ­ku z nowym bada­niem, któ­re wyka­za­ło, iż szcze­pion­ka może być nie­sku­tecz­na prze­ciw­ko domi­nu­ją­ce­mu w kra­ju warian­to­wi koronawirusa.

Jak powie­dział Mkhi­ze, reali­za­cja pla­nów zosta­nie zawie­szo­na do cza­su uzy­ska­nia więk­szej ilo­ści danych na temat szcze­pion­ki. Roz­po­czę­cie szcze­pień było prze­wi­dzia­ne na luty, kie­dy do kra­ju mia­ło tra­fić ok. milio­na dawek pre­pa­ra­tu AstraZeneca.

Decy­zja ma zwią­zek z wyni­ka­mi bada­nia naukow­ców z Uni­wer­sy­te­tu Witwa­ter­srand w Johan­nes­bur­gu z udzia­łem 2,1 tys. osób. Bada­nie nie wyka­za­ło, by zaszcze­pie­ni bry­tyj­skim pre­pa­ra­tem uczest­ni­cy byli bar­dziej odpor­ni na łagod­ną i umiar­ko­wa­ną for­mę Covid-19 od uczest­ni­ków otrzy­mu­ją­cych placebo.

reklama

Jed­no­cze­śnie nie moż­na było stwier­dzić, czy szcze­pion­ka zapew­nia ochro­nę prze­ciw­ko cięż­kim obja­wom cho­ro­by z uwa­gi na niski śred­ni wiek uczest­ni­ków badań i nie­wy­star­cza­ją­cą licz­bę danych.

Bada­nie potwier­dza dotych­cza­so­we oba­wy o mniej­szą sku­tecz­ność szcze­pio­nek prze­ciw­ko temu warian­to­wi koro­na­wi­ru­sa, któ­ry poza RPA zaob­ser­wo­wa­no już w wie­lu kra­jach na świecie.

Jed­no­cze­śnie pierw­sze bada­nia labo­ra­to­ryj­ne szcze­pio­nek Moder­ny i Pfizer/BioNTech suge­ro­wa­ły tyl­ko “nie­znacz­nie” niż­szą skuteczność.