W jed­nym z kon­do­mi­niów w Mis­sis­sau­dze, któ­re­go loka­li­za­cja nie zosta­ła poda­na do wia­do­mo­ści publicz­nej pla­no­wa­ne są w ponie­dzia­łek  maso­we testy   wszyst­kich miesz­kań­ców, po tym jak wykry­to tam kil­ka przy­pad­ków nowej muta­cji  COVID-19 po raz pierw­szy ziden­ty­fi­ko­wa­nej w Repu­bli­ce Połu­dnio­wej Afryki.

„Posta­no­wi­li­śmy pod­jąć te dzia­ła­nia teraz,  gdy roz­prze­strze­nia­nie się tej muta­cji wiru­sa w spo­łe­czeń­stwie jest nadal nie­wiel­kie” — poin­for­mo­wał wydział zdro­wia Mississaugi

Testy będą pro­wa­dzo­ne pię­tro po pię­trze w ponie­dzia­łek 15 lute­go od 11:00 do 16:00

Wydział zdro­wia nie ujaw­nił adre­su budyn­ku, ponie­waż docho­dze­nie jest w toku.