Podat­ki biz­ne­so­we a covid

Kon­ty­nu­uje­my naszą roz­mo­wę o podat­kach i pro­gra­mach pomo­co­wych w erze lock­dow­nów i pan­de­mii. Jacek Suli­mier­ski z fir­my Taxtro­nix tłu­ma­czy tym razem na co zwró­cić uwa­gę w przy­pad­ku roz­li­cza­nia kor­po­ra­cji i przed­się­biorstw pry­wat­nych; z jakich pro­gra­mów dofi­nan­so­wa­nia może­my wciąż jesz­cze skorzystać.