OTTAWA — Rząd fede­ral­ny ogło­sił, że prze­dłu­ży okres upraw­nia­ją­cy do pobo­ru świad­cze­nia zasił­ku Cana­da Reco­ve­ry Bene­fit o dodat­ko­we 12 tygodni.

Pre­mier Justin Tru­de­au powie­dział rów­nież w pią­tek, że Otta­wa prze­dłu­ży o ten sam czas kana­dyj­ski zasi­łek opie­kuń­czy (CRCB).

„Kry­zys jesz­cze się nie skoń­czył, dla­te­go nie koń­czy się nasze wspar­cie” — dodał pod­czas kon­fe­ren­cji prasowej.

Cho­ciaż CRB i CRCB mają obo­wią­zy­wać do jesie­ni, świad­cze­nio­bior­cy mogą ubie­gać się o środ­ki z tych pro­gra­mów tyl­ko przez łącz­nie 26 tygo­dni w okre­sie mię­dzy 27 wrze­śnia 2020 r. a 25 wrze­śnia 2021 r. Jeśli dana oso­ba fizycz­na zaczę­ła korzy­stać z pro­gra­mu od same­go począt­ku wspar­cie wyczer­pie się po 26 tygo­dniach pod koniec  marca.

Rząd fede­ral­ny prze­dłu­ży rów­nież kana­dyj­ski zasi­łek cho­ro­bo­wy (CRSB) z dwóch do łącz­nie czte­rech tygo­dni oraz wydłu­ży okres ubie­ga­nia się o ubez­pie­cze­nie od utra­ty pra­cy z 26 do 50 tygodni.

Mini­ster ds. Zatrud­nie­nia Car­la Qual­tro­ugh zwró­ci­ła uwa­gę, że zmia­ny w  ubez­pie­cze­niu zatrud­nie­nia są uza­leż­nio­ne od przy­ję­cia nowych prze­pi­sów, a tym samym od popar­cia par­tii opozycyjnych.

CRB jest kon­ty­nu­acją kana­dyj­skie­go świad­cze­nia w sytu­acjach kry­zy­so­wych, wyco­fa­ne­go jesie­nią, zapew­nia 1000 dol. na okres dwóch tygo­dni i doty­czy osób, któ­re stra­ci­ły pra­cę z powo­du COVID-19 lub doświad­czy­ły 50-pro­cen­to­we­go spad­ku śred­nie­go tygo­dnio­we­go docho­du w porów­na­niu z rokiem poprzednim.

Tym­cza­sem CRCB zapew­nia 500 dol. tygo­dnio­wo oso­bom opie­ku­ją­cym się człon­ka­mi rodzi­ny — star­szy­mi lub dzieć­mi poni­żej 12 lat — z powo­du COVID-19, któ­re nie są w sta­nie pra­co­wać przez co naj­mniej 50 pro­cent zwy­kłych godzin pracy.

CRSB to kolej­ne 500 dola­rów wspar­cia tygo­dnio­wo, któ­re ma na celu pomoc oso­bom nie­zdol­nym do pra­cy ponie­waż izo­lu­ją się z powo­du zara­że­nia COVID-19 lub groź­by nara­że­nia innych na wirusa.

Na dzień 14 lute­go licz­ba Kana­dyj­czy­ków, któ­rzy zło­ży­li wnio­ski o powyż­sze trzy świad­cze­nia, przed­sta­wia się następująco:

CRB: 1 715 090 osób
CRCB: 333,760  osób
CRSB: 392,280  osób