Pre­mier Onta­rio Doug Ford bro­nił w ponie­dzia­łek decy­zji swo­je­go rzą­du o zain­we­sto­wa­niu 2,5 milio­na dola­rów w opar­tą na Blu­eto­oth tech­no­lo­gię śle­dze­nia kon­tak­tów w posta­ci bran­so­le­tek, któ­re będą emi­to­wać sygnał dźwię­ko­wy lub wibra­cję, aby powia­do­mić użyt­kow­ni­ków, jeśli są zbyt bli­sko innej oso­by, mówiąc, że trans­ak­cja powin­na przy­nieść „dobry zwrot z inwestycji. ”

W zeszłym tygo­dniu rząd poin­for­mo­wał, że prze­ka­że pie­nią­dze z Onta­rio Toge­ther Fund fir­mie tech­no­lo­gicz­nej w celu stwo­rze­nia tech­no­lo­gii śle­dze­nia dla osób, któ­re pra­cu­ją lub spę­dza­ją czas w obiek­tach, w któ­rych apli­ka­cja COVID Alert może ‘nie być dostępna.

Bran­so­let­ka o nazwie Tra­ce­SCAN była­by uży­wa­na w miej­scach takich jak linie lot­ni­cze, szko­ły, pla­ce budo­wy i domy opie­ki długoterminowej.

Pro­win­cja poda­ła, że ​​tech­no­lo­gia będzie w sta­nie śle­dzić eks­po­zy­cję na COVID-19 bez uży­cia GPS.

„Jeśli kto­kol­wiek w miej­scu pra­cy zgło­si COVID-19, dział HR lub urzęd­ni­cy ds. Bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy mogą zalo­go­wać się do pul­pi­tu rapor­to­wa­nia onli­ne i zoba­czyć, z kim się kon­tak­to­wa­li i jaki jest poziom ryzy­ka, a następ­nie wysłać powia­do­mie­nie o nara­że­niu na zara­że­nie” — stwier­dzo­no w komunikacie.

Urzą­dze­nie będzie rów­nież emi­to­wać sygnał dźwię­ko­wy lub wibro­wać w przy­pad­ku użyt­kow­ni­ków znaj­du­ją­cych się w odle­gło­ści mniej­szej niż sześć stóp od siebie.

Wie­le osób kwe­stio­nu­je tę decy­zję jako mar­no­traw­stwo środków.

Więk­szość ludzi już wie, że powin­ni trzy­mać się sześć stóp od sie­bie, i pobra­li apli­ka­cję COVID Alert, aby pomóc w śle­dze­niu kon­tak­tów i powia­da­mia­niu o poten­cjal­nym nara­że­niu na Covid.

Prze­ma­wia­jąc w ponie­dzia­łek do dzien­ni­ka­rzy, Ford bro­nił decy­zji swo­je­go rzą­du o zain­we­sto­wa­niu pie­nię­dzy w tę technologię.

Podob­nie jak w przy­pad­ku apli­ka­cji COVID Alert, rząd nie będzie wyma­gał od ludzi korzy­sta­nia z tej technologii.

Rząd podał, że pro­du­cent Face­dri­ve Inc. prze­wi­du­je wypro­du­ko­wa­nie oko­ło 150 000 urzą­dzeń i utwo­rze­nie 68 nowych miejsc pra­cy w Ontario.…