Oka­zu­je się, że nie słab­nie popar­cie dla roz­sze­rze­nia dostę­pu do wspo­ma­ga­ne­go samo­bój­stwa. 69 proc. ankie­to­wa­nych przez Ipsos na zle­ce­nie Dying with Digni­ty Cana­da stwier­dzi­ło, że jest za usu­nię­ciem prze­pi­su moż­li­wo­ści kwa­li­fi­ko­wa­nia do wspo­ma­ga­ne­go samo­bój­stwa jedy­nie osób, któ­rych śmierć jest bli­ska i nie­uchron­na. To wła­śnie zapis zakwe­stio­no­wa­ny przez sąd naj­wyż­szy w Quebe­cu i uzna­ny za niekonstytucyjny.

Aby zapew­nić kon­sty­tu­cyj­ność, rząd fede­ral­ny przed­sta­wił usta­wę C‑7, któ­ra prze­wi­du­je dostęp do euta­na­zji dla osób nie będą­cych u kre­su swych dni.

Popar­cie dla usu­nię­cia wyma­ga­nia nie­chyb­nej śmier­ci wyra­zi­ło 68 proc. respon­den­tów, któ­rzy iden­ty­fi­ko­wa­li się jako oso­by z chro­nicz­ną nie­peł­no­spraw­no­ścią fizycz­ną lub umy­sło­wą, któ­ra w znacz­nym stop­niu wpły­wa na ich życie codzien­ne. Tyl­ko 8 proc. respon­den­tów z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi wyra­zi­ło zde­cy­do­wa­ny sprze­ciw wobec usu­nię­cia prze­pi­su, a 24 proc. raczej było przeciwnych.

Dalej 65 proc. było za usu­nię­ciem ogra­ni­czeń dla osób cier­pią­cych tyl­ko na cho­ro­by psy­chicz­ne. 78 proc. nato­miast zde­cy­do­wa­nie popar­ło inną popraw­kę do usta­wy zno­szą­cą wymóg udzie­le­nia osta­tecz­nej zgo­dy na euta­na­zję tuż przed roz­po­czę­ciem pro­ce­du­ry wspo­ma­ga­ne­go samo­bój­stwa. 76 proc. jest nawet za wyda­wa­niem decy­zji jesz­cze przed dia­gno­zą, co mogło­by się odno­sić do osób, któ­re boją się, że w przy­szło­ści mogą zacho­ro­wać na demen­cję lub inną cho­ro­bę zabu­rza­ją­cą świadomość.

64 proc. uwa­ża za słusz­ne dopusz­cze­nie wspo­ma­ga­ne­go samo­bój­stwa “doj­rza­łych nieletnich”.

Jeśli cho­dzi o skła­da­nie dekla­ra­cji o chę­ci pod­da­nia się euta­na­zji “na zapas” przez oso­by cier­pią­ce na cięż­kie i nie­od­wra­cal­ne scho­rze­nia, to takie roz­wią­za­nie popie­ra 83 proc. ankietowanych.

CEO Dying with Digni­ty, Helen Long, mówi, że wyni­ki nie­wie­le się róż­nią od tych uzy­ska­nych w zeszłym roku. Long pod­kre­śla, że opi­nia publicz­na jest nie­za­chwia­na mimo nagła­śnia­nia róż­nych sprzecz­nych opinii.

W ankie­cie uczest­ni­czy­ło 3500 doro­słych Kana­dyj­czy­ków. Bada­nie prze­pro­wa­dzo­no przez inter­net w dniach 12–17 lute­go. Dało się zauwa­żyć, że popar­cie dla poszcze­gól­nych ele­men­tów usta­wy rośnie z wie­kiem respon­den­tów. Oso­by ciem­no­skó­re, nale­żą­ce do mniej­szo­ści etnicz­nych i lud­ność rdzen­na były nie­co mniej entu­zja­stycz­ne, za to te nale­żą­ce do śro­do­wisk LGBTQ2S wyra­ża­ły ponad­prze­cięt­ne poparcie.