Wła­ści­cie­le domów w Mis­sis­sau­ga mogą spo­dzie­wać się  wzro­stu podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści po ofi­cjal­nym zatwier­dze­niu biz­ne­spla­nu Mis­sis­sau­ga na lata 2021–2024 i budże­tu na 2021 rok.

24 lute­go rada uchwa­li­ła budżet, któ­ry obej­mu­je ogól­ny wzrost podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści miesz­kal­nych o 2,1 pro­cent. Jeden pro­cent wzro­stu przy­pa­da na Mis­sis­sau­gę, a 1,1 pro­cent na Region of Peel.

Mia­sto twier­dzi, że miesz­kań­cy posia­da­ją­cy nie­ru­cho­mo­ści o war­to­ści 730 000 dol. mogą spo­dzie­wać się 56 dol. wzro­stu czę­ści podat­ku od nieruchomości.

Podat­ki od nie­ru­cho­mo­ści w Mis­sis­sau­ga są wyko­rzy­sty­wa­ne do finan­so­wa­nia usług świad­czo­nych przez mia­sto, region Peel i pro­win­cję.. 36% każ­de­go dola­ra podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści tra­fia do mia­sta; resz­ta jest podzie­lo­na mię­dzy region Peel w 45 pro­cen­tach i pro­win­cję w 19 procentach.

Mia­sto twier­dzi, że budżet ope­ra­cyj­ny 2021 roku inwe­stu­je w nastę­pu­ją­ce usłu­gi i udogodnienia:

Ukoń­cze­nie nowe­go Cen­trum Spo­łecz­ne­go Chur­chill Meadows
Kon­ty­nu­acja inwe­sty­cji MiWay w nowe hybry­do­we auto­bu­sy elektryczne
Kon­ty­nu­acja budo­wy nowych remiz
Opra­co­wa­nie pierw­sze­go w mie­ście gene­ral­ne­go pla­nu dla pieszych
Inwe­sty­cje w nowe technologie
Wdro­że­nie pierw­sze­go w mie­ście pla­nu dzia­ła­nia w zakre­sie zmian kli­ma­tycz­nych (CCAP) w celu ogra­ni­cze­nia emi­sji gazów cieplarnianych

Zgod­nie z doku­men­tem budże­to­wym mia­sta , dru­ga blo­ka­da (któ­ra będzie obo­wią­zy­wać co naj­mniej do 8 mar­ca z moż­li­wo­ścią prze­dłu­że­nia) pogor­szy­ła per­spek­ty­wy finan­so­we Mis­sis­sau­gi  i może spo­wo­do­wać defi­cyt w wyso­ko­ści 50–60 mln USD.

Opła­ta za odpro­wa­dza­nie desz­czów­ki, któ­ra poja­wia się na rachun­ku za wodę w regio­nie Peel, wzro­śnie o 2 pro­cent w 2021 roku.