Pierw­szy pożar stra­wił South Cara­doc Uni­ted Church, zabyt­ko­wy kościół w Strathroy-Caradoc.

“Gdy przy­je­cha­li­śmy budy­nek był cał­ko­wi­cie obję­ty przez pło­mie­nie”, mówi Joop Devo­est, zastęp­ca sze­fa stra­ży pożar­nej Strathroy-Caradoc.

Pierw­sze nabo­żeń­stwa odby­ły się w oko­li­cy w 1850 roku. W 1868 roku zbu­do­wa­no kościół, a obec­ny budy­nek został zbu­do­wa­ny w 1895 roku..

reklama

Trwa usta­la­nie przy­czy­ny pożaru.

Sześć godzin póź­niej, sie­dem kilo­me­trów dalej, spło­nął kościół w Mun­cey, Ont.

Kościół angli­kań­ski świę­te­go Andrze­ja na 81 Chip­pe­wa Rd. został znisz­czo­ny w poża­rze oko­ło 6:15 rano.

Straż pożar­na przy­by­ła za póź­no by ura­to­wać budy­nek. “Dach już się zapadł i  nie moż­na było nicze­go uratować.”

Poli­cja  trak­tu­je pożar jako podejrzany.