Od sobo­ty obo­wią­zu­je m.in. w środ­kach komu­ni­ka­cji i w miej­scach ogól­no­do­stęp­nych nakaz zakry­wa­nia ust i nosa przy pomo­cy masecz­ki — wyni­ka z roz­po­rzą­dze­nia opu­bli­ko­wa­ne­go w pią­tek w Dzien­ni­ku Ustaw. Do tej pory moż­na było sto­so­wać w tym celu rów­nież przy­łbi­ce lub część odzieży.

W pią­tek wie­czo­rem uka­za­ło się roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów w spra­wie usta­no­wie­nia okre­ślo­nych ogra­ni­czeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epidemii.

Doku­ment doty­czy rów­nież naka­zu nosze­nia mase­czek. Z roz­po­rzą­dze­nia wyni­ka, że od sobo­ty naka­zu­je się zakry­wa­nie, przy pomo­cy masecz­ki, ust i nosa. Do piąt­ku obo­wią­zy­wa­ło roz­po­rzą­dze­nie, według któ­re­go usta i nos nale­ża­ło zasła­niać przy pomo­cy odzie­ży lub jej czę­ści, maski, masecz­ki, przy­łbi­cy albo kasku ochronnego.

REKLAMA

Nakaz uży­wa­nia masecz­ki od sobo­ty obo­wią­zu­je w środ­kach publicz­ne­go trans­por­tu zbio­ro­we­go, na stat­kach pasa­żer­skich w żeglu­dze kra­jo­wej lub stat­kach żeglu­gi śród­lą­do­wej prze­zna­czo­ny­mi lub uży­wa­ny­mi do prze­wo­zu osób.

Masecz­ki nale­ży nosić rów­nież w miej­scach ogól­no­do­stęp­nych, m.in. na dro­gach i pla­cach, na tere­nie cmen­ta­rzy, pro­me­nad, bul­wa­rów, miejsc posto­ju pojaz­dów czy par­kin­gów leśnych, w zakła­dach pra­cy, jeże­li w pomiesz­cze­niu prze­by­wa wię­cej niż 1 oso­ba, chy­ba że pra­co­daw­ca posta­no­wi inaczej.

Wymóg ten doty­czy też osób prze­by­wa­ją­cych w budyn­kach uży­tecz­no­ści publicz­nej prze­zna­czo­nych na potrze­by: admi­ni­stra­cji publicz­nej, wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści, kul­tu­ry, kul­tu reli­gij­ne­go, oświa­ty, szkol­nic­twa wyż­sze­go, nauki, wycho­wa­nia, opie­ki zdro­wot­nej, spo­łecz­nej lub socjal­nej, obsłu­gi ban­ko­wej, han­dlu, gastro­no­mii, usług, w tym usług pocz­to­wych lub tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, tury­sty­ki, spor­tu, obsłu­gi pasa­że­rów w trans­por­cie kole­jo­wym, dro­go­wym, lot­ni­czym, mor­skim lub wod­nym śródlądowym.

Masecz­ki nale­ży nosić też w obiek­tach han­dlo­wych lub usłu­go­wych, pla­ców­kach han­dlo­wych lub usłu­go­wych i na tar­go­wi­skach (stra­ga­nach).

W roz­po­rzą­dze­niu wska­za­no rów­nież przy­pad­ki, w któ­rych nie sto­su­je się naka­zu zakry­wa­nia ust i nosa. Są z nie­go zwol­nio­ne m.in. dzie­ci do ukoń­cze­nia 5 roku życia, oso­by ze wzglę­du cało­ścio­wych zabu­rzeń roz­wo­ju, zabu­rzeń psy­chicz­nych, nie­peł­no­spraw­no­ści inte­lek­tu­al­nej w stop­niu umiar­ko­wa­nym, znacz­nym albo głę­bo­kim, oraz mają­ce trud­no­ści w samo­dziel­nym zakry­ciu lub odkry­ciu ust lub nosa. Naka­zu nie sto­su­je się też w przy­pad­ku spra­wu­ją­ce­go kult reli­gij­ny pod­czas jego spra­wo­wa­nia. Masecz­ki nie trze­ba mieć zało­żo­nej na tere­nie lasu, par­ku, zie­leń­ca, ogro­du bota­nicz­ne­go, ogro­du zabyt­ko­we­go, rodzin­ne­go ogród­ka dział­ko­we­go albo plaży.

 

za pap