Euro­Max Abso­lu­te­ly Gre­at Place!

Pierw­szy odci­nek pre­zen­ta­cji pol­skiej sie­ci skle­pów — EuroMax
zaczy­na­my od skle­pu przy Huron­ta­rio i Dun­das w Mississudze.