Kris Twar­dek, zawod­nik pocho­dze­nia kana­dyj­sko-cze­skie­go (tata jest Cze­chem) pomoc­nik Jagiel­lo­nii otrzy­mał powo­ła­nie do olim­pij­skiej repre­zen­ta­cji Kana­dy. Kana­dyj­czy­cy będą wal­czyć o występ na Igrzy­skach w Tokio z Haiti, Hon­du­ra­sem i Salwadorem.

Tur­niej stre­fy CONCACAF zosta­nie roze­gra­ny w Mek­sy­ku, a to ozna­cza, że 23–letni zawod­nik na dłuż­szy czas wypadł­by z kadry Jagi.

Kri­sto­pher David Twar­dek (uro­dzo­ny 08 mar­ca 1997) to kana­dyj­ski pro­fe­sjo­nal­ny pił­karz gra­ją­cy na pozy­cji skrzy­dło­we­go dla Jagiel­lo­nia Bia­ły­stok w Eks­tra­kla­sie . Były repre­zen­tant Repu­bli­ki Cze­skiej,  Twar­dek zaczął grać z West Car­le­ton SC w wie­ku pię­ciu lat. Ukoń­czył Otta­wa South Uni­ted Aca­de­my, zanim pod­pi­sał kon­trakt z angiel­skim klu­bem Millwall .

2 paź­dzier­ni­ka 2020 klub Eks­tra­kla­sy Jagiel­lo­nia Bia­ły­stok ogło­sił, że pod­pi­sał kon­trakt z Twardkiem.
Twar­dek może grać w Cze­chach (przez ojca i pasz­port) i Kana­dzie (przez mat­kę i kraj urodzenia).

W lutym 2017 Twar­dek zna­lazł się w skła­dzie Kana­dy na Mistrzo­stwa CONCACAF W grud­niu 2017 został uzna­ny za Pił­ka­rza Roku Kana­dy U20