Zmarł Ks. Stanisław Rakiej SChr duszpasterz Polonii

Ks. Sta­ni­sław Rakiej SChr, uro­dził się 3 paź­dzier­ni­ka 1949 r. w Pło­tach. Do Towa­rzy­stwa Chry­stu­so­we­go wstą­pił 15 sierp­nia 1967 r. Pierw­szą pro­fe­sję zakon­ną zło­żył 8 wrze­śnia 1968 r. w Zię­bi­cach, zaś dozgon­ną 8 kwiet­nia 1972 r. w Pozna­niu. Świę­ce­nia kapłań­skie przy­jął 15 maja 1974 r. w z rąk ks. abpa Anto­nie­go Bara­nia­ka w Pozna­niu. Po świę­ce­niach pra­co­wał jako wika­riusz w Para­fii pw. Świę­te­go Ducha w Szcze­ci­nie (1974–1977). W latach 1977–1992 był dusz­pa­ste­rzem Pola­ków w Austra­lii i Nowej Zelan­dii: Ade­la­ide, Ash­field, Coogee, East Rose­vil­le, Geelong, Pon­son­by-Auc­kland, Bank­stown. Od 1992 był dusz­pa­ste­rzem w ośrod­kach polo­nij­nych w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i Kana­dzie: Min­ne­apo­lis, Cha­tham, Scar­bo­ro­ugh, Osha­wa. Od 2015 r. był pro­bosz­czem Pol­skiej Misji Kato­lic­kiej Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej w Pom­pa­no Beach. Zmarł w sobo­tę, 27 lute­go 2021 r. o godz. 22:10 cza­su na Flo­ry­dzie, na ple­ba­nii w Pom­pa­no Beach.