Oso­by, któ­re padły ofia­rą oszu­stów wyłu­dza­ją­cych zasił­ki CERB, dopie­ro teraz dowia­du­ją się, że posłu­żo­no się ich dany­mi oso­bo­wy­mi. Gdy przy­cho­dzi czas roz­li­cza­nia podat­ku docho­do­we­go, oka­zje się, że do nume­rów SIN ofiar przy­pi­sa­ne są wypła­ty zasił­ków, któ­rych te oso­by nigdy nie dosta­ły, ani nawet o nie nie wnioskowały.

Nauczy­ciel z Mont­re­alu, Hugo Hamel-Per­ron, na swo­im zesta­wie­niu przy­cho­dów miał dopi­sa­ne 8000 dola­rów. Jego księ­go­wy spraw­dził, że jest to kwo­ta wypła­co­na w ramach Cana­da Emer­gen­cy Respon­se Bene­fit (CERB). Hamel-Per­ron tym­cza­sem pra­co­wał przez cały czas trwa­nia pan­de­mii i nie apli­ko­wał o wypła­ty. Od razu było dla nie­go jasne, że ktoś wyłu­dził zasi­łek posłu­gu­jąc się jego dany­mi. Co gor­sza, na wyja­śnie­nie spra­wy będzie cze­kał kil­ka mie­się­cy, a to zna­czy, że musi zapła­cić poda­tek od zwięk­szo­ne­go docho­du i dopie­ro gdy CRA zakoń­czy docho­dze­nie, dosta­nie zwrot.

Męż­czy­zna podej­rze­wa, kie­dy jego dane oso­bo­we mogły zostać skra­dzio­ne. Był wśród milio­nów klien­tów Desjar­dins, któ­rych dane wycie­kły w 2019 roku. Do tego rok wcze­śniej mia­ło miej­sce wła­ma­nie do sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go mini­ster­stwa edu­ka­cji Quebe­cu, a Hamel-Per­ron jest nauczycielem.

Hamel-Per­ron spę­dził wie­le godzin dzwo­niąc do Cana­dian Reve­nue Agen­cy, Servi­ce Cana­da, na poli­cję i do innych agen­cji, chcąc wyja­śnić, co się sta­ło. Mówi, że oso­by, z któ­ry­mi roz­ma­wiał, nie były zaskoczone.

Cana­dian Anti-Fraud Cen­tre poda­ło, że do koń­ca stycz­nia stwier­dzo­no ponad 8500 przy­pad­ków wyłu­dze­nia CERB przy pomo­cy skra­dzio­nych danych oso­bo­wych. Z dużym praw­do­po­do­bień­stwem takich spraw będzie wię­cej w mia­rę jak pra­cow­ni­cy zaczną otrzy­my­wać zesta­wie­nia o docho­dach. Na for­mu­la­rzu T4A do wypłat z CERB odno­si się pole 202, poda­je księ­go­wa Hamel-Perrona.

CRA przyj­mu­je zgło­sze­nia o podej­rze­niach oszustw pod nume­rem tele­fo­nu 1–800-959‑8281. Nale­ży wybrać opcję “report suspec­ted fraud or iden­ti­ty theft”. Jeśli przy­pa­dek wyłu­dze­nia wypła­ty zasił­ku zosta­nie potwier­dzo­ny, oso­ba, któ­rej ukra­dzio­no dane oso­bo­we, nie będzie pocią­gnię­ta do żad­nej odpo­wie­dzial­no­ści finan­so­wej. Podat­nik będzie musiał tyl­ko zlo­żyć dekla­ra­cję o fak­tycz­nie uzy­ska­nych dochodach.