Fir­ma Acu­va Tech­no­lo­gies z Kolum­bii Bry­tyj­skiej wpro­wa­dza na rynek pod­ręcz­ne urzą­dze­nie do dezyn­fek­cji, któ­re w kil­ka sekund za pomo­cą świa­tła UV-LED nisz­czy koro­na­wi­ru­sa SARS-CoV‑2. Urzą­dze­nie Acu­va SOLARIX to pro­sto­kąt­na roz­kła­da­na lam­pa, któ­ra mie­ści się w ręku. Pro­du­cent poda­je, że nisz­czy 99,5 proc. wiru­sów wywo­łu­ją­cych COVID-19. Aby osią­gnąć taki efekt, wystar­czy naświe­tlać dezyn­fe­ko­wa­ną powierzch­nię przez 5 sekund. Powierzch­nia nie może być poro­wa­ta. Acu­va SOLARIX spraw­dza się pod­czas dezyn­fek­cji np. kla­wia­tur, pane­li obsłu­gi ban­ko­ma­tów, kla­mek czy dys­try­bu­to­rów pali­wa. Pro­du­cent dekla­ru­je trwa­łość urzą­dze­nia wyno­szą­ca 15 lat przy użyt­ko­wa­niu przez 10 minut dziennie.

CEO fir­my Acu­va, Manoj Singh, zwra­ca uwa­gę, że urzą­dze­nie dez­ak­ty­wu­je pato­ge­ny nie­za­leż­nie od odmia­ny. (wariant bry­tyj­ski, połu­dnio­wo­afry­kań­ski czy bra­zy­lij­ski). Świa­tło UV na wszyst­kie wiru­sy dzia­ła tak samo. Moty­wa­cją do zapro­jek­to­wa­nia Acu­va SOLARIX było poja­wie­nie się koro­na­wi­ru­sa w rodzi­nie Sin­gha w mar­cu 2020 roku. Jako pierw­sza zara­zi­ła się praw­do­po­dob­nie jego żona, pod­czas korzy­sta­nia w pra­cy z kla­wia­tu­ry kom­pu­te­ra uży­wa­ne­go przez kil­ka osób. Singh zaczął wte­dy dezyn­fe­ko­wać wszyst­ko w domu uży­wa­jąc środ­ków che­micz­nych. Ale jed­no­cze­śnie pra­cow­ni­cy jego fir­my zasta­na­wia­li się, jak pozby­wać się koro­na­wi­ru­sa bez che­mii. Pierw­sze testy pro­to­ty­pu SOLARIX Singh pro­wa­dził w swo­im domu.

Chcąc zyskać zaufa­nie kon­su­men­tów, Acu­va zle­ci­ła wyko­na­nie testów sku­tecz­no­ści zwal­cza­nia SARS-CoV‑2 nowe­go urzą­dze­nia labo­ra­to­rium bio­bez­pie­czeń­stwa w Nowym Yor­ku (labo­ra­to­rium kla­sy­fi­ko­wa­ne jako Level 3). Nie­za­leż­ny ośro­dek potwier­dził 99,5 proc. sku­tecz­no­ści po 5 sekun­dach naświetlania.

Acu­va od 2014 roku spe­cja­li­zu­je się w dezyn­fek­cji za pomo­cą pro­mie­nio­wa­nia UV. Tech­no­lo­gia może być wyko­rzy­sty­wa­na do oczysz­cza­nia wody, powie­trza i powierzchni.