Po wywia­dzie udzie­lo­nym przez księ­cia Har­ry­’e­go i jego żonę Meghan na nowo roz­go­rzał temat, czy Kana­da powin­na dalej pod­le­gać bry­tyj­skiej monarchii.

Mario Can­se­co z Rese­arch Co. mówi, że jego fir­ma od 12 lat bada nastro­je zwią­za­ne z poglą­da­mi na monar­chię. Takie­go wyni­ku jak w tym roku jesz­cze nie było. Prze­ciw­ni­ków monar­chii jest zwy­kle 30–32 proc., ale teraz odse­tek zwo­len­ni­ków zerwa­nia wię­zów z Wiel­ką Bry­ta­nią jest aż 50 proc.

Według innych son­da­ży nastro­je anty­mo­nar­chi­stycz­ne udzie­la­ją się oko­ło 60 proc. badanych.

REKLAMA

Biu­ro pre­mie­ra nie komen­to­wa­ło wywia­du Har­ry­’e­go i Meghan. Par­tia kon­ser­wa­tyw­na dalej wie­rzy w monar­chię, nato­miast NDP ma nadzie­ję na roz­po­czę­cie dys­ku­sji na temat rasi­zmu i sek­si­zmu w insty­tu­cjach państwowych.

Lider­ka onta­ryj­skiej NDP, Andrea Hor­wath, stwier­dzi­ła, że “monar­chia nigdy nie była jej ulu­bio­nym ustro­jem”. Pyta­na, czy jej zda­niem Onta­rio potrze­bu­je guber­na­to­ra będą­ce­go repre­zen­tan­tem kró­lo­wej, odpo­wie­dzia­ła tyl­ko, że nie zdzi­wi się, jeśli ta kwe­stia sta­nie się teraz tema­tem dialogu.

Szan­se znie­sie­nia pod­le­gło­ści bry­tyj­skiej monar­chii są jed­nak nie­wiel­kie, jako że taka decy­zja musia­ła­by być zatwier­dzo­na przez wszyst­kie rzą­dy pro­win­cji, tery­to­riów i rząd federalny.